Верба Валентина Вікторівна

Верба Валентина Вікторівна


кандидат хімічних наук

асистент
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-32-18

Наукові інтереси:

- дослідження взаємодії аніонів різної природи (оксоаніонів, аніонних комплексів металів, барвників, органічних аніонів) з іммобілізованими на силікагелі довголанцюговими четвертинними амонієвими солями

- застосування аніонообмінників для сорбційно-спектроскопічного та візуального тест-визначення металів, неметалів та органічних сполук

- визначення біогенних елементів (Манган, Молібден, Йод, Ферум) та токсикантів в об’єктах довкілля (Хром, Уран, АПАР);


Освіта і наукові ступені:

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, 2008 р.

Спеціаліст: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1994 р.


Професійна діяльність:

з 1996 р. і дотепер - асистент кафедри аналітичної хімії

1994-1996 - інженер кафедри аналітичної хімії

1989-1994 - студентка хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Аналітична хімія"


Педагогічна діяльність:

   Лекційні курси:
   "Охорона праці" для студентів хімічного факультету (ІV курс),
      програма курсу
   "Методика викладання хімії" для студентів хімічного факультету (ІV курс)

   Лабораторні та семінарські заняття з нормативних курсів:
   "Аналітична хімія" для студентів хімічного факультету (ІІ курс),
   "Аналітична хімія" для студентів біологічного факультету (І курс)
   "Аналітична хімія" для студентів геологічного факультету (I, IV курс),
   "Аналітична хімія" для студентів географічного факультету (ІII курс)
   "Методика викладання хімії" для студентів хімічного факультету (ІV курс)

   Лабораторні та семінарські заняття зі спецкурсів:
   "Фотометричний та люмінесцентний аналіз" (ІV курс)
   "Електрохімічні методи аналізу" (ІV курс)

Керівництво загальною педагогічною практикою студентів IV курсу хімічного факультету

Приймання вступних іспитів (2000-2006)

Кураторство студентських груп


Дисертаційна робота:

"Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Ві, Сr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008 р.


Теми успішно захищених кваліфікаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів:

            магістрів:

   Сорбційно-спектроскопічне та візуальне тест-визначення оксоаніонів йоду на модифікованому ЧАС силікагелі (Ярмоленко О.С., 2005)

            спеціалістів:

   1. Взаємодія тіоціанатного комплексу вісмуту(ІІІ) з іммобілізованою високомолекулярною четвертинною амонієвою сіллю на силікагелі (Грушко І.О., 2000)
   2. Модифікований високомолекулярною четвертинною амонієвою сіллю силікагель ? твердофазний аналітичний реагент для визначення Молібдену (Кравченко С., 2000)
   3. Взаємодія саліцилатного комплексу заліза(ІІІ) з іммобілізованою високомолекулярною четвертинною амонієвою сіллю на силікагелі (Меленний А.Б., 2000)
   4. Взаємодія іонів хрому(VI) з іммобілізованою високомолекулярною четвертинною амонієвою сіллю на силікагелі (Кудаковська Н.Ю., 2001)
   5. Роль додаткових та позашкільних форм навчання з хімії в розвитку творчої особистості школяра (Сінченко О.М., 2001)
   6. Модифікований високомолекулярною четвертинною амонієвою сіллю силікагель ? твердофазний реагент для визначення Мангану та Ніобію (Пшоно С., 2002)
   7. Варіативність - один з основних напрямів реформування шкільної хімічної освіти (Івашкіна О.М., 2003)
   8. Визначення уранілу у воді з іммобілізованою на силікагелі ЧАС (Очередько Т.О., 2006)

            бакалаврів:

   1. Взаємодія тіоціанатного комплексу вісмуту(ІІІ) з іммобілізованою високомолекулярною четвертинною амонієвою сіллю (Грушко І.О., 1999)
   2. Взаємодія саліцилатного комплексу заліза(ІІІ) з іммобілізованою високомолекулярною четвертинною амонієвою сіллю (Меленний А.Б., 1999)
   3. (Кудаковська Н.Ю., 2000)
   4. Модифікований високомолекулярною четвертинною амонієвою сіллю силікагель ? твердофазний реагент для визначення марганцю(VII) (Вовк Ю.І., 2000)
   5. Взаємодія мангану(VII) з іммобілізованою високомолекулярною четвертинною амонієвою сіллю на силікагелі (Пшоно, 2001)
   6. Роль підручника з хімії в світлі реформування шкільної освіти (Івашкіна О.М., 2002)
   7. (Дузя Ю., 2002)
   8. Сорбційне концентрування перйодат-іонів на модифікованому четвертинною амонієвою сіллю силікагелі (Ярмоленко О.С., 2004)
   9. Сорбційне концентрування U(VI) у формі комплексу з арсеназо І на модифікованому силікагелі (Турчин В.О., 2004)
   10. Твердофазноспектрофотометричне та візуальне тест-визначення урану(VI) у формі комплексу з арсеназо І (Очередько Т.О., 2005)
   11. Візуальне тест-визначення Хрому із застосування модифікованого ЧАС силікагелю (Філіпчук О., 2006)


Громадська робота:

1998, 2003, 2004 рр. - очолювала секретаріат приймальної комісії хімічного факультету

2003 - член оргкомітету з проведення Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"

1999-2000 рр. - виконувала обов'язки секретаря кафедри аналітичної хімії

2000-2001 рр. - брала участь у проведенні 3-го (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії у Дніпропетровську (2000 р.) та Житомирі (2001 р.)


Публікації:
Всього – 25, з них – 1 методична розробка, 7 статей, 4 патенти України на винахід та 13 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

   Методична розробка:

Запорожець О.А., Наджафова О.Ю., Смик Н.І., Іванько Л.С., Лисенко О.М., Дорощук В.О., Верба В.В., Костенко Л.С., Іщенко В.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету (4 семестр).- К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. – 30 с. (full-text, pdf, 2,2 Mb)

   Статті:

1. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Dolenko S.A., Keda T.Ye., Sukhan V.V. Solid phase reagents for the determination of anionic surfactants in water // Analyst. - 1998. - Vol.123. - P.1583-1586 (full-text, pdf, 66 Kb).
2. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Zinchenko N.M., Sukhan V.V. Silica gel and cellulose loaded with bis-quaternary ammonium salts as sensitive reagents for iron, bismuth and anionic surfactants determination in water // Intern. J. Environ. Anal. Chem. – 1999. - Vol.74, № 1-4. – С.243-254.
3. Верба В.В., Запорожець О.А., Сухан В.В., Кравченко С.М., Грушко І.А. Твердофазний аналітичний реагент для визначення бісмуту (ІІІ) та молібдену (VІ) у вигляді тіоціанатних комплексів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія", серія "Хімічні науки". - 2000, Т. 18. - С. 80-83.
4. Верба В.В., Запорожець О.А., Меленний А.Б. Твердофазний реагент на основі силікагелю для візуально-тестового визначення феруму (ІІІ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія". - 2001. - Т.37. - С.50-53.
5. Верба В.В., Запорожець О.А., Сухан В.В. Застосування іммобілізованих високомолекуляр-них ЧАС для концентрування та визначення Cr(VI) та Mn(VII) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". - 2002. - Т.20, спецвипуск, Ч.ІІ. - С.490-492.
6. Верба В.В., Ярмоленко О.С., Турчин В.О., Запорожець О.А., Сухан В.В. Сорбційне концентрування сполук йоду та урану на модифікованому силікагелі // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія", серія "Хімічні науки і технології". - 2005. - Т.42. – С.35-37.
7. Верба В.В., Заладовська О.М., Василенко С.В. Дослідження ефективності запровадження варіативності середньої хімічної освіти // Магістеріум "Природничі науки". Вип.24. - Київ: видавничий дім "Києво-Могилянська академія" 2004. - Вип.16. - С.83-86.

   Патенти України:

1. Спосіб визначення додецилсульфату натрію: Пат. № 19579. Україна. МПК 5 G01N33/52, 5/04./Запорожець О.А., Верба В.В., Наджафова О.Ю., Сухан В.В. - № 96072593; заявлено 02.07.96; Надрук. 25.12.97, Бюл. № 6. – 8 с.
2. Спосіб визначення додецилсульфату натрію: Пат. № 22886. Україна. МПК 6 G01N33/52, 5/04./Запорожець О.А., Верба В.В., Наджафова О.Ю., Сухан В.В. - № 96104085; заявлено 29.10.96; Надрук. 30.06.98, Бюл. № 3. – 8 с.
3. Спосіб визначення алкілсульфатів і алкілсульфонатів: Пат. № 28610. Україна. МПК 6 С 07В 45/00, С 07В 43/00./ Запорожець О.А., Верба В.В., Наджафова О.Ю., Сухан В.В. - № 97073799; заявлено 16.07.97; Надрук. 16.10.2000, Бюл. № 5. – 5 с.
4. Спосіб візуально-тестового визначення додецилсульфату натрію: Пат. № 39256. Україна. МПК 6 G01N33/52, 5/04./Запорожець О.А., Верба В.В., Наджафова О.Ю., Сухан В.В. - № 98031391; заявлено 13.03.98; Надрук. 15.06.2001, Бюл. № 5. – 3 с.

   повний список публікацій


Участь у конференціях:

Брала участь у 8 конференціях, зокрема, 2 міжнародних.

   Усні доповіді:

Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії, присвячена 90-річчю від дня народження А.К. Бабка (Київ, 18-21 вересня 1995)

7-а Щорічна наукова конференція в рамках "Днів науки в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія"" (Київ, 22-26 січня 2001)

10-та Щорічна наукова конференція в рамках "Днів науки в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія"" (Київ, 26-30 січня 2004)

   Стендові доповіді:

11th ISPPCC (Краків, 9-13 липня 1995)

Міжнародна конференція "Функціональні матеріали: синтез, властивості, застосування" (Київ, 24-29 вересня 2002)

Міжнародна конференція "Analytical chemistry and chemical analysis" AC&CA-05 (Київ, 12-18 вересня 2005)

та інші.

   список тез доповідей (у загальному списку публікацій)


Відзнаки і нагороди:

I місце на Всеукраїнському конкурсі 1995/1996 учбового року на кращу науково-дослідну роботу студентів з хімії


Особисті дані:
Дата й місце народження: 21.01.1970, м.Київ, Україна
Сімейний статус: незаміжня
Володіння мовами: українська, російська (вільно), німецька, польська (зі словником)


Хоббі:
Люблю екскурсії, із задоволенням відвідую театри, музеї, виставки. Цікавлюся всім, що пов'язане з християнською духовністю та культурою, історією київської старовини, українською обрядовістю та звичаями. Люблю тварин, особливо котів. У вільний час читаю пресу, люблю послухати українське радіо та просто поспілкуватися з цікавими людьми.