Линник Ростислав Петрович

Линник Ростислав Петрович


кандидат хімічних наук

науковий співробітник
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

відповідальний редактор науково-практичного журналу
   Методи та об'єкти хімічного аналізу

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-33-11
e-mail: linnik_ros@univ.kiev.ua

Журнал "Методы и объекты химического анализа" on-line

Наукові інтереси:

- співіснуючі форми елементів у об'єктах довкілля;

- кінетичні (хемілюмінесцентні), вольтамперометричні, хроматографічні методи дослідження співіснуючих форм елементів;

- вивчення комплексоутворення іонів металів з розчиненими органічними речовинами природних вод;

- хімічний аналіз об'єктів навколишнього середовища, екологічний моніторинг водойм.


Освіта і наукові ступені:

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, 2004

Магістр, диплом з відзнакою: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000

Бакалавр, диплом з відзнакою: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1999


Професійна діяльність:

з 2009 - науковий співробітник, кандидат хімічних наук, кафедра аналітичної хімії

2005-2008 - молодший науковий співробітник, кандидат хімічних наук, кафедра аналітичної хімії

2005 - молодший науковий співробітник без ступеню, асистент кафедри аналітичної хімії

2003-2004 - молодший науковий співробітник без ступеню кафедри аналітичної хімії

2000-2003 - аспірант кафедри аналітичної хімії з відривом від виробництва

1995-2000 - студент хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Аналітична хімія"


Дисертаційна робота:

"Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм Ванадію, Феруму, Кобальту та Купруму в природних водах"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf, 0,42 Мб)

Публікації:

40 наукових праць, зокрема, 17 статей, 2 методичні розробки, та 21 тез доповідей на наукових конференціях, форумах, семінарах.

   Статті:

1. Линник Р.П., Запорожец О.А., Линник П.Н. Формы нахождения растворенного кобальта в воде водохранилищ Днепра и некоторых его притоков // Химия и технология воды. - 1999. - 21, № 5. - С. 471-484.
2. Линник Р.П., Запорожець О.А. Розрахункові та експериментальні методи дослідження співіснуючих форм кобальту і нікелю у воді водосховищ Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. збірник / Відп. редактор В.К. Хільчевський. - К.: Ніка-Центр, 2001. - т. 2. - С. 441-450.
3. Запорожець О.А., Линник Р.П. Хемілюмінесцентне визначення мікрокількостей сульфід-іонів // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер. Хімія. - 2002. - 38. - С. 26-29.
4. Linnik R.P., Zaporozhets O.A. Solid-phase reagent for molecular spectroscopic determination of heavy metal speciation in natural water // Anal. Bioanal. Chem. - 2003. - 375. - P. 1083-1088 (full-text, pdf, 0,47 Mb)
5. Линник Р.П., Запорожец О.А. Сравнительная оценка расчетных и экспериментальных данных о сосуществующих формах железа, кобальта, и никеля в пресных поверхностных водах // Экологическая химия. - 2003. - 12, № 2. - С.79-92 (full-text, pdf, 0,69 Mb)
6. Линник Р.П., Запорожець О.А. Фотохімічна пробопідготовка як важливий етап у дослідженні співіснуючих форм заліза(ІІІ) та кобальту(ІІ) у природних водах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія". - 2003. - Вип. 39. - С. 19-22.
7. Линник Р.П., Васильчук Т.А., Запорожец О.А. Сосуществующие формы ванадия в природных водах // Химия и технология воды. - 2003. - т. 25, № 6. - С. 549-563.
8. Линник П.Н., Васильчук Т.А., Линник Р.П. Гумусовые вещества природных вод и их значение для водных экосистем (обзор) // Гидробиол. журн. - 2004. - т. 40, № 1. - С. 81-107.
9. Линник Р.П., Запорожец О.А., Линник П.Н. Методические особенности исследования сосуществующих форм металлов с переменной степенью окисления в природных водах // Зб. матеріалів 6-го Міжнарод. Симпозіуму "Екологічні проблеми Чорного моря". - Одеса: ОЦНТЕІ, 2004. - С. 301-305.
10. Линник П.М., Васильчук Т.О., Линник Р.П. Роль гумусових речовин у водних екосистемах // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. Випуск "Гідроекологія". - 2005. - № 3 (26). - С. 244-246.
11. Линник Р.П., Запорожець О.А. Співіснуючі форми Ванадію, Феруму, Кобальту та Купруму у воді водосховищ Дніпра та деяких річок України // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. Випуск "Гідроекологія". - 2005. - № 3 (26). - С. 246-248.
12. Линник Р.П., Линник П.Н., Запорожец О.А. Методы исследования сосуществующих форм металлов в природных водах (Обзор) // Методы и объекты химического анализа. - 2006. - 1, № 1. - С. 4-26. (full-text, pdf, 0,77 Mb)
13. Запорожец О.А., Линник Р.П., Воловенко О.Б., Радзиевская Т.М. Иммобилизованный на кремнеземе 1-(4-адамантил-2-тиазолилазо)-2-нафтол в анализе сосуществующих форм меди в природных водах // Методы и объекты химического анализа. - 2007. - Т.2, № 1. - С. 40-50.
14. Линник Р.П., Запорожець О.А. Хемілюмінесцентний і сорбційно-спектрофотометричний методи як ефективні інструменти моніторингу забруднення водойм металами // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. випуск "Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів". - 2008. - №3(37). - С.87-92.
15. Линник П.Н., Васильчук Т.А., Линник Р.П., Игнатенко И.И. Сосуществующие формы тяжелых металлов в поверхностных водах Украины и роль органических веществ в их миграции // Методы и объекты химического анализа. - 2007. - 2, № 2. - С. 130-145.
16. Линник П.М., Жежеря В.А., Линник Р.П. Комплексоутворення Аl(III) з гумусовими речовинами як важливий чинник його міграції в поверхневих водоймах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник / Відп. редактор В.К. Хільчевський. - 2009. - Т. 17. - С. 127-133.
17. Линник П.Н., Жежеря В.А., Линник Р.П. О некоторых особенностях комплексообразования Al(III) с гумусовыми веществами // Методи та об'єкти хімічного аналізу. - 2009. - Т. 4, № 1. - С. 73-84.

   Методичні розробки:

1. Запорожець О.А., Линник Р.П. Методологічні підходи до визначення співіснуючих форм металів у природних водах. Вибрані розділи спецкурсу "Співіснуючі форми металів в об'єктах довкілля та методи їх дослідження". - К.: ВПЦ "Тираж", 2005. - 47 с.
2. Запорожець О.А., Наджафова О.Ю., Смик Н.І., Іванько Л.С., Лисенко О.М., Дорощук В.О., Линник Р.П., Верба В.В., Костенко Л.С., Іщенко В.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів другого курсу хімічного факультету. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. - 50 с.

   повний список публікацій


Участь у конференціях:

Брав участь у 19 конференціях, зокрема, 9 міжнародних.

   Усні доповіді (6):

I та ІІ Всеукраїнська конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, 2000 та 2001)

Всеросійська конференція "Актуальные проблемы аналитической химии" (Москва, Росія, 2002)

І та ІІ Всеукраїнські наукові конференції "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (Київ, 2001 та 2003)

Міжнародна конференція "Analytical chemistry and chemical analysis", AC&CA-05 (Київ, 12-18 вересня 2005)

   Стендові доповіді (13):

9th Annual Meeting of SETAC-Europe "Quality of Life and Cultured Landscapes" (Лейпціг, Німеччина, 1999)

12th Annual Meeting of SETAC-Europe "Challenges in environmental Risk Assessment and Modelling: Linking Basic and Applied Research" (Відень, Австрія, 2002)

Euroanalysis XII (Дортмунд, Німеччина, 2002)

V Всеросійська конференція з аналізу об'єктів навколишнього середовища "Экоаналитика-2003" (Санкт-Петербург, Росія, 2003)

Міжнародний форум "Аналитика и Аналитики" (Воронеж, Росія, 2003)

International Congress on Analytical Sciences ICAS-2006 (Москва, Росія, 2006)

   список тез доповідей (у загальному списку публікацій)


Відзнаки і нагороди:

II премія наукової студентської конференції (Київ, травень 1999)

Грант Young Europeans Environmental Research (YEER) для участі у конференції 9th Annual Meeting of SETAC-Europe "Quality of Life and Cultured Landscapes" (Лейпціг, Німеччина, 1999)

Премія Національної Академії Наук України для студентів вищих учбових закладів (березень 2000)

ІІI премія 2-ої Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", (Київ, 18 травня 2001)

Грант Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФИ) для участі у Всеросійській конференції "Актуальные проблемы аналитической химии" (Москва, Росія, 2002)

Грант німецького хімічного товариства (Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh) для участі у конференції Euroanalysis XII (Дортмунд, Німеччина, 2002)

Грант Президента України для обдарованої молоді на 2003 рік для реалізації проекту "Іммобілізовані органічні реагенти для експрес-контролю вмісту найбільш токсичних форм важких металів у природних водах" (2003-2004)

Грант Президента України для молодих вчених для проведення наукового дослідження "Сучасні методи та підходи до удосконалення екоаналітичного моніторингу водойм України" (2006)


Педагогічна діяльність:

Семінарські та практичні заняття з аналітичної хімії у студентів 1-го курсу біологічного факультету (2002).

Лабораторні заняття зі спецкурсу "Кінетичні методи аналізу" для студентів V курсу кафедри а/х хімічного факультету (2003-06).

Лекційні та лабораторні заняття з курсу "Аналітична хімія" для студентів III курсу географічного факультету (2004).

Лабораторні та семінарські заняття з нормативного курсу "Аналітична хімія" для студентів ІІ курсу хімічного факультету (2004-05)

Консультації студентам щодо виконання дипломних робіт: Ускова І. (2002-03), Радзієвська Т. (2004-05).


Особисті дані:

Дата й місце народження: 20.09.1978 р., м. Київ, Україна
Сімейний статус: одружений
Громадянство: Україна
Володіння мовами: українська, російська, німецька, англійська


Хоббі:

споглядання довкілля через об'єктив фотокамери, полювання за цікавими кадрами, творча фотографія, подорожі за кермом автомобіля безкрайніми просторами рідної країни, майстрування виробів з дерева.
   фотоальбом