Запорожець Ольга Антонівна

Запорожець Ольга Антонівна


доктор хімічних наук, професор

професор кафедри аналітичної хімії
заступник декана з навчальної роботи
   хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-33-11, 239-33-58
e-mail: zaporozh@bigmir.net


Зміст сторінки:

                  Наукові інтереси
                  Публікації
                  Науково-методична та організаційна робота
                  Рецензування, експертиза, редагування
                  Освіта і наукові ступені
                  Вчені звання
                  Професійна діяльність
                  Дисертаційні роботи
                  Педагогічна діяльність
                  Лекційні курси
                  Студенти-випускники
                  Аспіранти
                  Премії та винагороди
                  Особисті дані
                  Хоббі

Наукові інтереси:

   • Органічні реагенти, їх комплекси та іонні асоціати, адсорбційно закріплені на поверхні високодисперсних кремнеземів

   • Міжфазна взаємодія на поверхні розділу "розчин модифікатору/поверхня кремнезему" та "розчин солі металу/іммобілізований на силікагелі модифікатор"

   • Протолітичні, комплексоутворюючі та хіміко-аналітичні властивості твердофазних реагентів залежно від властивостей поверхні сорбента, природи модифікатора та механізму його закріплення на поверхні

   • Розробка комбінованих та гібридних спектроскопічних методів аналізу із застосуванням

      - молекулярної спектроскопії,
      - люмінесценції та хемілюмінесценції,
      - AAС та ЕТААС-спектрометрії, зокрема, твердофазної ЕТААС,
      - кінетичних методів,
      - хроматографії,
      - електрохімічних методів

   та нових твердофазних реагентів для:

      - дослідження співіснуючих форм важких та біометалів у природних водах,
      - експрес-контролю (включаючи візуальні тест-методи) вмісту токсикантів неорганічної та органічної природи та біоактивних елементів в об'єктах довкілля, біологічних матеріалах, харчових продуктах, ліках, а також антиоксидантної активності фітопрепаратів та напоїв.

▲ на початок


Публікації:
Опублікувала у співавторстві 257 наукових та науково-методичних праць, 2 монографії, одна з яких міжнародна, 109 наукових статей у провідних наукових журналах, зокрема, 6 оглядових, 43 авторських свідоцтва і патенти СРСР та України, 9 методичних розробок.

   роботи навчально-методичного характеру

   найбільш вагомі наукові публікації

▲ на початок


Науково-методична та організаційна робота:

   • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   • Член вченої ради хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   • Член Наукової ради з проблеми "Аналітична хімія" НАНУ

   • Член методичної комісії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

▲ на початок


Рецензування, експертиза, редагування:

Член редколегії науково-практичного журналу Методи і об'єкти хімічного аналізу

Позаштатний член редколегій кількох міжнародних журналів з аналітичної хімії, зокрема Talanta, J. Colloid Interface Sci.

О.А.Запорожець було запрошено видавництвом Еlsevier як експерта з питання доцільності видання монографії з хроматографічних методів аналізу.

Рецензує статті у провідних міжнародних наукових журналах:

   • Toxicological and Environmental Chemistry
   • Talanta
   • Journal of Colloids and Interface Science
   • Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
   • Journal of AOAC International (The Scientific Association Dedicated to Analytical       Excellence)
   • International Journal of Environmental Analytical Chemistry
   • Reactive and Functional Polymers
   • Separation Science and Technology

а також вітчизняних наукових журналах:

   • Украинский химический журнал
   • Химия и технология воды
   • Методи і об'єкти хімічного аналізу

Є редактором та рецензентом кількох монографій, підручників, методичних розробок.

▲ на початок


Освіта і наукові ступені:

2003 - доктор хімічних наук: 02.00.02 - аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1985 - кандидат хімічних наук: 02.00.02 - аналітична хімія, Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка

1982 - закінчила хімічний факультет Київського державного університету з дипломом з відзнакою (н/к доцент Дубовенко Л.І.), кафедра аналітичної хімії

▲ на початок


Вчені звання:

2004 - професор кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1994 - доцент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

▲ на початок


Професійна діяльність:

З 2004 і дотепер - професор кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1999-2004 - доцент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник держбюджетної теми №01БФ037-09 (№ держреєстрації 0101U002179) "Індикаторні системи та композиційні реагенти для екоаналізу та скрінінгового контролю якості фармпрепаратів та продуктів харчування" (2001-2005, науковий керівник).

1996-1999 - докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1993-1996 - доцент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1989-1993 - асистент кафедри аналітичної хімії Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка

1988-1989 - науковий співробітник кафедри аналітичної хімії Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка

1985-1988 - молодший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка

1982-1985 - аспірант стаціонарного відділення кафедри аналітичної хімії Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка

▲ на початок


Дисертаційні роботи:

   Докторська:
"Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf, 0,54 Mb)

   Кандидатська:
"4- Диетиламінофталгідразид - новий хемілюмінесцентний реагент для визначення 3-d металів"

Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка, 1985

Наукові керівники - д.х.н., проф. П'ятницькій І.В., к.х.н., доц. Дубовенко Л.І.

▲ на початок


Педагогічна діяльність:

   Лекційні курси:

   • "Дослідження комплексоутворення у розчині та комп'ютерна обробка результатів" (магістри, хім. факультет)

   • "Співіснуючі форми металів в об'єктах довкілля та методи їх дослідження" (ХКНС, V курс, хім. факультет)

   • "Методи дослідження комплексних сполук у розчині" (V курс, хім. факультет)

   • "Фотометричний та люмінесцентний аналіз" (ІV курс, хім. факультет)

   • "Методи молекулярної спектроскопії" (ІV курс, хім. факультет)

   • "Кінетичні методи аналізу" (магістри, хім. факультет)

   • "Фізико-хімічні методи аналізу" (ІІІ курс, радіофізичний факультет)

   • "ПЕОМ на службі аналітика"(спецкурс для аспірантів кафедри аналітичної хімії)

   Лабораторні та семінарські заняття:

Лабораторні, практичні та семінарські заняття із зазначених спецкурсів (120 год)

Лабораторні та семінарські заняття з нормативного курсу "Аналітична хімія" для студентів ІІ курсу хімічного факультету

Лабораторні та семінарські заняття з нормативного курсу "Аналітична хімія" для студентів біологічного факультету

   роботи навчально-методичного характеру

▲ на початок


   Студенти-випускники:

За період 1989-2006 підготовлено більше 65 магістрів і спеціалістів.
      наші випускники сьогодні

▲ на початок


   Аспіранти (рік захисту дисертації):

1. Гавер О.М. (1999)
2. Смик Н.І. (2000)
3. Іванько Л.С. (2002)
4. Линник Р.П. (2004)
5. Крушинська О.А. (2005)
6. Цюкало Л.Є. (2006)
7. Іщенко М.В. (2006)
8. Кеда Т.Є., пошукувач
9. Линник (Білоконь) С.Л., асп. ІІІ року навчання
10. Качан І.А., асп. ІІІ року навчання
11. Сучова К.В., асп. ІІ року навчання
12. Воловенко (Олеськів) О.Б., асп. ІІ року навчання

▲ на початок


Премії та винагороди:

   • 1993 - Індивідуальний грант Міжнародною Програми підтримки освіти в області точних наук (ISSEP): індивідуальний грант ISF

   • 1995 - Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   • 1995 - Стипендія імені Ярослава Мудрого Міжнародного фонду освіти України

   • 1997 - Грант "Соросівський доцент" № APU073033

   • 1997-2000 - Грант Державного фонду фундаментальних досліджень (Міністерства України у справах науки і технології) № 97525 (договір №Ф4\1653-97 від 24.10.97, шифр 3.4\128) "Хімізм і природа закріплення комплексних сполук, комплексоутворюючих лігандів, хромофорних і люмінесцентних реагентів на пінополіуретанах та кремнеземних сорбентах"

   • 2002 - Кращий викладач року Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Почесна грамота і пам'ятна медаль за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка)

▲ на початок


Особисті дані:
Дата й місце народження: 27.09.1958, м. Харків, Україна
Сімейний статус: одружена, має доньку

▲ на початок


Хоббі:

Подорожі, фотографія, спорт (взимку лижі і фігурні ковзани, а влітку - плавання і рибалка), садівництво, тваринництво ("хатнє").


улюблений кіт, вгодований і пухнастий,
ледве вміщається в кадр

▲ на початок

Монографія "Вода. Индикаторные системы"

Індикаторні системи та композиційні реагенти для
 екоаналізу та скринінгового контролю якості
  фармпрепаратів та продуктів харчування. 
  Охорона навколишнього середовища. 
  Розділ 5

Біографія О.А.Запорожець
 у виданні
  "Who's Who in the World"

Біографія О.А.Запорожець
 у виданні
  "Who's Who in the World"