Крушинська Олена Анатоліївна

Крушинська Олена Анатоліївна


кандидат хімічних наук

науковий співробітник
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка
(до січня 2010 р.)

(а також веб-мастер цього сайту)

e-mail: lvivrem@ukr.net
website: www.lvivrem.org.ua
website: www.derev.org.ua
твердофазний реагент для
тест-оцінки антиоксидантної активності
тест-оцінка загальної антиоксидантної активності

Наукові інтереси:

- твердофазні редокс-реагенти;

- нековалентна іммобілізація хелатних комплексів металів на кремнеземних матрицях;

- методи визначення органічних відновників, зокрема, біоантиоксидантів, а також загальної антиоксидантної активності;

- фармацевтичний аналіз, аналіз харчових продуктів


Освіта і наукові ступені:

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, 2005

Магістр, диплом з відзнакою: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000

Бакалавр, диплом з відзнакою: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1999


Професійна діяльність:

З 2005 - молодший науковий співробітник, кандидат хімічних наук, кафедра аналітичної хімії

2005 - молодший науковий співробітник без ступеню, асистент кафедри аналітичної хімії

2003-2005 - молодший науковий співробітник без ступеню кафедри аналітичної хімії

2000-2003 - аспірант кафедри аналітичної хімії з відривом від виробництва

1995-2000 - студентка хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Аналітична хімія"


Дисертаційна робота:

"Адсорбційно закріплені на кремнеземах хелати Купруму та Феруму – твердофазні редокс-реагенти для визначення органічних відновників"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf, 0,47 Мб)

Публікації:

26 наукових робіт, зокрема, 8 статей, 1 патент України на винахід та 17 тез доповідей на наукових конференціях, форумах, семінарах.

   Статті:

1. Запорожец О.А., Крушинская Е.А., Липковская Н.А., Сухан В.В. Твердофазный реагент на анальгин и аскорбиновую кислоту на основе адсорбционно закрепленного на силикагеле комплекса меди (ІІ) с тетрабензотетраазациклогексадецином // Журн. аналит. хим. – 2001. – Т.56, №6. – С.591-596. (= Zaporozhets O.A., Krushinskaya E.A., Lipkovskaya N.A., Sukhan V.V. Solid-phase reagent for analgin and ascorbic acid on the basis of a copper(II) complex with tetrabenzotetraazacyclohexadecine immobilized by adsorption on silica gel // Journal of Analytical Chemistry. - 2001. - V.56, №6. - P.524-529 (full-text, pdf, 46 Kb)).

2. Запорожец О.А., Крушинская Е.А. Определение аскорбиновой кислоты методами молекулярной спектроскопии (Обзор) // Журн. аналит. хим. – 2002. – Т.57, №4. – С.1–12 (= Zaporozhets O.A., Krushinskaya E.A. Determination of ascorbic acid by molecular spectroscopic techniques // Journal of Analytical Chemistry. - 2002. - V.57, №4. - P.286-297 (full-text, pdf, 68 Kb).

3. Запорожец О.А., Крушинская Е.А., Барвинченко В.Н., Липковская Н.А., Погорелый В.К. Спектрофотометрическое определение гидроксикоричной кислоты и ее производных в препаратах эхинацеи // Хим. фарм. журн. – 2003. – Т.37, №12. – С.47–50 (= Zaporozhets O.A., Krushinsksya E.A., Barvinchenko V.N., Lipkovskaya N.A., Pogorelyi V.K. Spectrophotometric Determination of Hydroxycynnamic Acid and Related Compounds in Echinacea Preparations // Pharmaceutical Chemistry Journal. - 2003. – V.37, №12. - P.632-636 (full-text, pdf, 95 Kb)).

4. Zaporozhets O.A., Krushynska O.A., Lipkovska N.A., Barvinchenko V.N. A new test method for the evaluation of total antioxidant activity of herbal products // J. Agric. Food Chem. – 2004. – V.52. – P.21–25 (full-text, pdf, 79 Kb).

5. Zaporozhets O.A., Krushynska O.A., Khozyaeva O.O. A solid-phase redox reagent on the base of Fe(III)-phenanthroline complex immobilized on silica gel // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. – №4. – С.23-27.

6. Запорожець О.А., Крушинська О.А. Комбіноване спектроскопічне і тест-визначення інтегральних показників якості препаратів з антиоксидантною активністю // Магістеріум "Природничі науки". Вип.16. - Київ: видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – С.63–66.

7. Крушинська О.А., Запорожець О.А. Тест-оцінка антиоксидантної активності червоних вин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія". – 2005. – Т.41. – С.21–23.

8. Запорожець О.А., Крушинська О.А., Ліпковська Н.О., Барвінченко В.М. Застосування твердофазного редокс-реагенту для тест-оцінки загальної антиоксидантної активності рослинних об’єктів // Фармаком. - 2006. - №1/2. - С.51-58.

   Патент України:

Cпосіб спектрофотометричного визначення гідроксикоричної кислоти та її похідних у лікарських рослинах та їх препаратах: Пат. №54887. Україна. 7 G01N21/63 / О.А. Запорожець, О.А.Крушинська, В.М. Барвінченко, Н.О. Ліпковська. – №2002043681; Заявлено 30.04.2002; Надр. 17.03.2003, Бюл. №3. – 10 с.

   повний список публікацій


Участь у конференціях:

Брала участь у 17 конференціях, зокрема, 7 міжнародних.

   Усні доповіді (6):

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених гігієністів, токсикологів, хіміків-аналітиків "Сучасні проблеми гігієни, токсикології та аналітичної хімії" (Київ, 3–4 квітня 2003);

VII з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства (Тернопіль, 16–17 травня 2003);

IV Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, 21–22 травня 2003);

8-й Російсько-німецько-український симпозіум з аналітичної хімії ARGUS-2003(Гамбург, Німеччина, 31 серпня – 5 вересня 2003);

Конференція молодих вчених "Дні науки НаУКМА" (Київ, 26–30 січня 2004)

Міжнародна конференція "Analytical chemistry and chemical analysis" AC&CA-05 (Київ, 12-18 вересня 2005)

   Стендові доповіді:

Міжнародна конференція "Функціональні матеріали: синтез, властивості, застосування" (Київ, 24-29 вересня 2002)

3-й Західноукраїнський симпозіум з адсорбції та хроматографії (Львів, 23-28 травня 2003)

International scientific and practical conf. "Spectroscopy in special applications" SSA-2003 (Київ, 18-21 червня 2003)

Третя наукова конференція з хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє, Тулуза, Франція (Київ, 2005)

   та інш.

   список тез доповідей (у загальному списку публікацій)

Відзнаки і нагороди:

II премія наукової студентської конференції (Київ, травень 1999)

ІІ премія 3-ої Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", (Київ, травень 2002)

І премія 4-ої Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", (Київ, травень 2003)

Грант для участі у Симпозіумі ARGUS-2003 (Гамбург, серпень 2003).


Педагогічна діяльність:

Семінарські та практичні заняття з аналітичної хімії у студентів 1-го курсу біологічного факультету (2002).

Семінарські та практичні заняття зі спецкурсу "Методи молекулярної спектроскопії" у студентів 4-го курсу хімічного факультету (2005).

Консультації студентам щодо виконання дипломних робіт: Хозяєва О. (2002-03), Тищенко С. (2004-05).


Особисті дані:

Дата й місце народження: 19.10.1978, м. Київ, Україна
Володіння мовами: українська, російська, англійська, французька


Хоббі:

Подорожі, архітектура і краєзнавство України, пішохідний та спелеотуризм, фотографія, сайтобудівництво
   детальніше на персональному сайті