Іщенко Микола Володимирович

Іщенко Микола Володимирович


кандидат хімічних наук

асистент
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-34-64
e-mail: gorbag@ukr.net, nickishchenko@ukr.net

Наукові інтереси:

- атомно-абсорбційна спектроскопія з електротермічною атомізацією;

- твердофазні реагенти;

- аналіз природних об'єктів (грунти, води) на вміст неорганічних токсикантів;

- хімічна метрологія та обробка даних.


Освіта і наукові ступені:

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, 2006

Магістр: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001

Бакалавр: аналітична хімія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000


Професійна діяльність:

з 2008 – асистент, кандидат хімічних наук, кафедра аналітичної хімії

2007-2008 – молодший науковий співробітник, кандидат хімічних наук, кафедра аналітичної хімії

2005-2006 - інженер ІІ кат., що проводить НТР, кафедри аналітичної хімії

2003-2005 - інженер ІІ кат., що проводить НТР, та аспірант кафедри аналітичної хімії

2001-2003 – аспірант кафедри аналітичної хімії

1996-2001 - студент хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Аналітична хімія"


Дисертаційна робота:

"Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) іммобілізованими на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf, 0,39 Мб)


Педагогічна діяльність:

Семінарські та практичні заняття з аналітичної хімії у студентів 1-го курсу біологічного факультету (2003, 2004).

Семінарські заняття з методів комп'ютерного моделювання рівноваг комплексоутворення у рамках курсу "Дослідження комплексоутворення у розчині та комп'ютерна обробка результатів" (викладач Запорожець О.А.) для магістрів кафедри аналітичної хімії

Консультації студентам щодо виконання дипломних робіт: Чорноус З. (2003-04), Сучова К. (2004-05), Мещерякова В. (2005)


Публікації:

всього - 19, з них 1 методична розробка, 5 статей, 1 патент Україна та 12 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

   Методична розробка:

Сухан В.В., Пилипюк Я.С., Іщенко В.Б., Іщенко М.В. Аналіз матеріалів металургійного виробництва. Навчальний посібник для студентів хімічного факультету спеціалізації "Аналітична хімія". - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. – 78 с.

   Статті:

1. Запорожець О. А., Іщенко М. В. Іммобілізація сульфарсазену на силікагелі, модифікованому четвертинними амонійними солями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія" – 2004. - Вип.41. - С.30-31.
2. Запорожець О. А., Іщенко М. В., Сучова К. О. Іммобілізація бромбензтіазо на кремнеземі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія" – 2004. - Вип.42. – С.23-24.
3. Запорожец О. А., Ищенко Н. В. Атомно-абсорбционное определение свинца в воде с предварительным концентрированием на кремнезёме, модифицированном сульфарсазеном // Химия и технология воды. – 2005.- Т. 26, №4. – C.12-15.
4. Запорожець О.А., Іщенко М.В., Сучова К.О. Сорбційно-спектрофотометричне визначення Cd(II) іммобілізованим на силікагелі бромбензтіазо // Наукові записки "Києво-Могилянської академії", "Хімічні науки і технології". - 2006. - Т.55 - С.34-36.
5. Запорожець О.А., Сучова К.О., Іщенко М.В. Візуальне тест-визначення кадмію у воді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія". – 2006. - Вип.43. - C.53-54.

   Патент України на винахід:

Спосіб сорбційно – спектроскопічного визначення кадмію. Пат. №54887, Україна. 7 G01N21/63 / O.A.запорожець, M.В.Іщенко, K.O.Сучова. – №2002043681; Задекларовано 30.04.2005; надруковано. 17.03.2006, Вип. №3. – 10 с.

   повний список публікацій


Участь у конференціях:

   Усні доповіді:

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених гігієністів, токсикологів, хіміків-аналітиків "Сучасні проблеми гігієни, токсикології та аналітичної хімії" (Київ, 3–4 квітня 2003);

Міжнародний семінар "Мікродомішки у воді" (Київ, 10-11 листопада 2003);

Конференції молодих вчених "Дні науки НаУКМА" (Київ, 26–30 січня 2005);

71-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів (Київ, НУХТ, 2005)

   Стендові доповіді:

Дев'ята наукова конференція "Львівські хімічні читання-2003" (Львів, 21-23 травня 2003);

3-й Західноукраїнський симпозіум з адсорбції та хроматографії (Львів, 25-27 травня 2003);

International scientific and practical conf. "Spectroscopy in special applications" SSA-2003 (Київ, 18-21 червня 2003);

Міжнародна конференція "Analytical chemistry and chemical analysis" AC&CA-05 (Київ, 12-18 вересня 2005)

   та інш.

   список тез доповідей (у загальному списку публікацій)


Особисті дані:
Дата й місце народження: 24.03.1979 р., м. Київ, Україна
Громадянство: Україна
Володіння мовами: українська, російська, англійська


Хоббі:
Культура часів апокаліпсису, пост-індустріальна культура, музика в напрямку military dark-folk