Зінько Ліонель Степанівна

Зінько Ліонель Степанівна


кандидат хімічних наук

доцент
   кафедри аналітичної хімії хімічного факультету
   Київського національного університету
   імені Тараса Шевченка

адреса: вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

тел.: +38(044)239-34-88, 239-33-04
e-mail: lionelzinko@meta.ua, lionelzinko@univ.kiev.ua

Наукові інтереси:

- нековалентна іммобілізація на поверхні високодисперсного кремнезему аналітичних реагентів різної природи (органічної та неорганічної) у різний спосіб (зокрема у формі комплексних сполук) з метою розробки твердофазних реагентів, придатних для сорбційно-спектроскопічного та тест-визначення мікрокомпонентів у зразках природного та техногенного походження, співіснуючих форм елементів в об'єктах навколишнього середовища, складових медичних препаратів та біологічно активних речовин у харчових продуктах та фармацевтичних препаратах

- дослідження природи закріплення реагентів на поверхні кремнеземної матриці та впливу її на хіміко-аналітичні властивості твердофазного реагенту

- дослідження природи взаємодії на межі розділу фаз "твердофазний реагент - аналіт" та гетерофазних окисно-відновних реакцій за участю іммобілізованих у формі іонних асоціатів гетерополікислот методами твердофазної спектрофотометрії та спектроскопії дифузного відбиття


Освіта і наукові ступені:

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія, 2002

Спеціаліст: хімічний контроль навколишнього середовища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1996 р.


Професійна діяльність:

з 2006 р. і дотепер - доцент кафедри аналітичної хімії

2003 - 2005 рр. - асистент кафедри аналітичної хімії

2001 - 2002 рр. - молодший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії та асистент кафедри аналітичної хімії

1999 - 2001 рр. асистент кафедри аналітичної хімії

1996 - 1999 рр. – аспірант кафедри аналітичної хімії

1989 - 1996 рр. студентка хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація "Хімічний контроль навколишнього середовища"


Педагогічна діяльність:

Підготувала та викладає
   частину курсів лекцій (Фотометричний аналіз) зі спецкурсів:
   "Методи молекулярної спектроскопії" (а/х, ІV курс)
   "Фотометричний та люмінесцентний аналіз об'єктів довкілля" (хкнс, ІV курс)

   лабораторні та семінарські заняття з нормативних курсів:
   "Аналітична хімія" для студентів хімічного факультету (ІІ курс)
   "Аналітична хімія" для студентів біологічного факультету (І курс)

   лабораторні заняття зі спецкурсів:
   "Методи дослідження комплексних сполук у розчині" (а/х, V курс)
   "Співіснуючі форми металів в об'єктах довкілля та
                             методи їх дослідження" (хкнс, V курс)
   "Методи молекулярної спектроскопії" (а/х, ІV курс)
   "Фотометричний та люмінесцентний аналіз об'єктів довкілля" (хкнс, ІV курс)
   "Хроматографія в аналізі об'єктів довкілля" (хкнс, ІІІ курс)
   "Основи хроматографії" (а/х, ІІІ курс)
.

Теми успішно захищених кваліфікаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів:

   1. Алізарин, адсорбційно закріплений на силікагелі, як аналітичний твердофазний реагент на флуорид та сульфат-іони (Капітан О.О., спеціаліст, 2001)
   2. Взаємодія кадмію (ІІ), мангану (ІІ) та меркурію (ІІ) з іммобілізованим на кремнеземі фенантроліном у присутності бромфенолового синього (Мостова Н., магістр, 2002)
   3. Сорбційно-спектроскопічне визначення стануму (IV) адсорбційно закріпленим на кремнеземі кверцетином (Харитончук І.О., спеціаліст, 2002 р.)
   4. Іммобілізований на силікагелі судан – твердофазний реагент на купрум (ІІ) (Яценко Н.В., магістр, 2003 р.)
   5. Адсорбційно іммобілізовані на кремнеземі гетероциклічні амонійні солі як твердофазні реагенти для визначення аскорбінової кислоти (Качан І., магістр, 2004)
   6. Визначення Купруму іммобілізованим батокупроїном (Рева Л.Ю., спеціаліст, 2004)
   7. Взаємодія платини (IV, II), цинку (ІІ) та нікелю (ІІ) з іммобілізованими дитизонатами (Левченко К.П., магістр, 2004)
   8. Взаємодія Ауруму та Кадмію з нековалентно іммобілізованим на кремнеземі дитизоном та дитизонатом (Притика І.В., магістр, 2004)
   9. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на ЧАС-СГ Еріохрому чорного Т (Андрійчук Л.Л., магістр, 2005)
   10. Визначення органічних відновників із застосуванням індикаторної системи „PMo12O403- (SiMo12O404-) – іммобілізована ЧАС” (Рощіна М.О., магістр, 2006)
   11. Сорбційно-спектроскопічне та ВЕРХ визначення фосфору та Р-вмісних інсектицидів у воді (Єгоров О.А., спеціаліст, 2006)
   12. Взаємодія полівалентних елементів з іммобілізованим на кремнеземі алізарином (Капітан О.О., бакалавр, 2000)
   13. Cорбція Кадмію фенантролін-силікагелем в присутності бромфенолового синього (Мостова Н., бакалавр, 2000)
   14. Адсорбційно закріплений на силікагелі кверцетин як твердофазний реагент на Станум (Харитончук І.О., бакалавр, 2000)
   15. Іммобілізація 1-(бензолазо)нафтолу-2 на поверхні кременезему (Яценко Н.В., бакалавр, 2002)
   16. Нековалентна іммобілізація сафраніну-Т на поверхні високодисперсного кремнезему (Качан І.А., бакалавр, 2003)
   17. Взаємодія купруму (ІІ) з 1-(бензолазо)нафтолом-2 в розчині та на поверхні кремнезему (Рева Л.Ю., бакалавр, 2003)
   18. Твердофазний реагент для сорбційно-спектрофотометричного визначення пероксиду водню (Андрійчук Л.Л., бакалавр, 2004)
   19. Сорбційно-спектроскопічне та тест-визначення Фосфору у формі відновленої гетерополікислоти (Єгоров О.А., бакалавр, 2005)
   20. Сорбційно-спектрофотометричне та тест-визначення аскорбінової кислоти з гетерополікислотою (Рощіна М.О., бакалавр, 2005)
   21. Сорбційно-спектроскопічне визначення відновників з нековалентно іммобілізованою гетерополікислотою (Левченко С.І., бакалавр, 2006)
   22. Сорбційно-спектроскопічне визначення Силіцію у формі молібдосиліцієвої ГПК (Євлаш Ю.П., бакалавр, 2006)
   23. Твердофазно-спектрофотометричне та тест-визначення силіцію у природних водах (Євлаш Ю.П., спеціаліст, 2007)
   24. Твердофазно-спектрофотометричне та тест-визначення катехоламінів нековалентно іммобілізованою гетерополікислотою (Левченко С.І., спеціаліст, 2007)
   25. Іммобілізовані ГПК - твердофазні реагенти для визначення гідразину та його похідних (Коваль О.О., бакалавр, 2007)


Дисертаційна робота:

"Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефір як твердофазні реагенти для визначення Sn(IV), Tl(III), Zr(IV) та флуориду"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf, 0,43 Мб)

Публікації:
всього - 51, з них 5 методичних розробок, 13 статей, 5 патентів України та 28 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

   Методичні розробки:

1. Запорожець О.А., Іванько Л.С. Контрольні запитання та типові задачі до спецкурсу "Методи молекулярної спектроскопії" для студентів хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища". - Видавництво та друкарня НАДПС України, 2005.- 41 c.
2. Запорожець О.А., Наджафова О.Ю., Смик Н.І., Іванько Л.С., Лисенко О.М., Дорощук В.О., Верба В.В., Костенко Л.С., Іщенко В.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету (4 семестр).- К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. – 30 с. (full-text, pdf, 2,2 Mb)
3. Лисенко О.М., Іванько Л.С. Методичні вказівки до самостійної підготовки і виконання лабораторних робіт до спецкурсу "Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу природних вод" для студентів географічного факультету спеціальності "гідрологія та гідроекологія" - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. – 60 с.
4. Запорожець О.А., Зінько Л.С. Фотометричні та люмінесцентні методи аналізу. Питання та задачі для самоконтролю. Для студентів 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища". - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 43 с. (full-text, pdf, 0,7 Mb).
5. Запорожець О.А., Зінько Л.С. Практикум зі спецкурсів "Методи молекулярної спектроскопії" та "Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу". Для студентів 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища". Ірпінь: Видавництво та друкарня НАДПС України, 2007. - 108 с. (full-text, pdf, 1,1 Mb).

   Статті:

1. Запорожец О.А., Иванько Л.С., Сухан В.В. Экстракция тетрабромида Tl (III) дициклогексил-18-краун-6 // Химия и технология воды. - 1998. - Т.20, №6. - С.598-603 (full-text, pdf, 1,4 Mb).
2. Запорожец О.А., Иванько Л.С., Сухан В.В. Взаимодействие бромида таллия (III) с иммобилизованным на кремнеземе дициклогексил-18-краун-6 // Журн. аналит. хим. - 2000. - Т.55, №2. - С.148-152 (full-text, pdf, 1,1 Mb).
3. Запорожец О.А., Иванько Л.С., Марченко И.В., Сухан В.В. Определение циркония иммобилизованным на силикагеле морином // Журн. аналит. хим. - 2000. - Т.55, №6. - С.602-606 (full-text, pdf, 0,8 Mb).
4. Zaporozhets O.A., Ivanko L.S., Lipkovska N.A., Sukhan V.V., Pogorely V.K. The Adsorption of 1,2-Dihydroxyanthraquinone on Silica Surface // Functional materials. - 2000. - V.7, №4.- Р.589-593 (full-text, pdf, 0,9 Mb).
5. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Левченко Т.І., Сухан В.В. Вплив властивостей матриці на хіміко-аналітичні характеристики твердофазного аналітичного реагенту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2000. - Вип.37. - С.30-33.
6. Zaporozhets O.A., Ivanko L.S., Marchenko I.V., Orlichenko E.V., Sukhan V.V. Quercetin immobilized on silica gel as a solid phase reagent for tin(IV) determination by using the sorption-spectroscopic method // Talanta. - 2001. - Vol.55. - P.313-319 (full-text, pdf, 1,5 Mb).
7. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Капітан О.О. Визначення флуориду у питній воді іммобілізованим алізарином // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". - 2002. – Т.20. Спеціальний випуск. – С.493-496.
8. Запорожец О.А., Иванько Л.С., Быкова Л.В., Мостовая Н.А. Сорбционно-спектрофотометрическое и тест-определение цинка (II) в виде разнолигандного комплекса с 1,10-фенантролином и бромфеноловым синим // Журн. анал. хим. - 2004. – Т.59, №1. – С.29-34 (full-text, pdf, 1,4 Mb) (= Zaporozhets O.A., Ivan'ko L.S., Bykova L.V., Mostovaya N.A. Sorption–spectrophotometric and test determination of zinc(II) as the mixed-ligand complex of 1,10-phenanthroline and bromophenol blue // Journal of Analytical Chemistry. - 2004. - V.59, №1. - P.23-27)
9. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Качан І.А. Твердофазний реагент на основі молібдофосфорної гетерополікислоти для сорбційно-спектроскопічного визначення аскорбінової кислоти // Вопросы химии и химической технологии. - 2005. - №1. - С.9-13.
10. Качан І.А., Іванько Л.С., Запорожець О.А. Визначення органічних відновників іммобілізованою на силікагелі фосфорномолібденовою гетерополікислотою // Магістеріум "Природничі науки". Вип.24. - Київ: видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – С. 51-53.
11. Качан И.А., Запорожец О.А., Зинько Л.С., Коваль А.А. Твердофазноспектрофотометрическое определение восстановителей в растворе по реакции образования "синей" гетерополикислоты // Методы и объекты химического анализа. - 2006. - Т.1, № 2. - С. 127-131.
12. Запорожец О.А., Зінько Л.С., Кеда Т.Є., Левченко К.П., Притика І.В. Твердофазно-спектрофотометричне визначення нікелю та цинку іммобілізованим дитизоном // Методы и объекты химического анализа. - 2007. - Т.2, № 1. - С. 62-69.
13. Запорожец О.А., Зинько Л.С, Качан И.А. Твердофазно-спектрофотометрическое и тест-определение сосуществующих форм фосфора в воде // Журн. аналит. химии. – 2007. - Т.62, №12. - С.1271–1275 (full-text, pdf, 160 Kb)

   Патенти України:

1. Спосіб сорбційно-спектроскопічного визначення стануму (IV): Пат. №59961А. Україна. МПК 7 G01N30/48/ О.А.Запорожець, Л.С.Іванько, І.О.Харитончук - № 2002129977; заявлено 11.12.02; надр.15.09.2003, Бюл.№9. - 8 с.
2. Спосіб спектроскопічного визначення стануму у цинкових сплавах: Пат. №59961А. Україна. МПК 7 G01N30/48/ О.А.Запорожець, Л.С.Іванько. - № 2002129978, заявлено 11.12.02; надр.15.09.2003, Бюл.№9. - 6 с.
3. Спосіб тестового визначення флуориду у воді: Пат. № 39963А. Україна. МПК 6 G01N30/48/ О.А.Запорожець, Л.С.Іванько, Капітан О.О. - № 2002129979, заявлено 11.12.02; надр.15.09.2003, Бюл.№9. - 8 с.
4. Спосіб сорбційно-спектрофотометричного визначення аскорбінової кислоти: Пат. №19302. Україна. МПК8 G 01 N 21/31 A 61 K 31/375. О.А.Запорожець, Л.С.Зінько, Качан І.А. - № u 2006 06113; заявлено 02.06.2006; надр. 15.12.2006; Бюл. №12. – 8 с.
5. Спосіб тестового визначення аскорбінової кислоти у фруктових соках: Пат. №19303. Україна. МПК8 G 01 N 33/02 C 07 D 307/62. О.А.Запорожець, Л.С.Зінько, Качан І.А. - № u 2006 06114; заявлено 02.06.2006; надр. 15.12.2006; Бюл. №12. – 4 с.

   повний список публікацій


Особисті дані:
Дата й місце народження: 14.07.1972 р., м. Ірпінь Київської області, Україна
Громадянство: Україна
Володіння мовами: українська, російська, англійська


Хоббі:

Щиро радію своєму "садочку на підвіконнях", кожному новому листочку, кожній новій гілочці, а ще більше - новій квіточці. Всі вони дуже різні, але я однаково сильно люблю всі свої рослинки і вони віддячують мені, як можуть: деякі - квітнуть незалежно від пори року, а інші - просто пишно зеленіють або червоніють (є й такі...). І радують око, і додають життєвої сили...
Кулінарія. Полюбляю готувати для рідних та близьких щось новеньке й обов'язково корисне із звичайних інгредієнтів. Як кожен справжній хімік, обожнюю експеримент, тому завжди експериментую й на кухні. І щиро радію тоді, коли вкладена в ці "експериментальні страви" моя душа робить їх смачними та допомагає їм сподобатись усім, або майже усім, учасникам "апробації розроблених методик"...