Монографія "Вода. Индикаторные системы"

Water. Indicator systems/ / V.М. Оstrovskaya, О.А. Zaporozhets, G.K. Budnikov, N.M. Chernavskaya, Moscow, Econics, 2002. - 256 p.

Із спеціально обладнаної лабораторії хімічний аналіз все частіше переміщується до тих місць, де знаходиться об'єкт аналізу, - до заводської установки, у поле, до ліжка хворого і навіть у житловий будинок; іншими словами, такого роду аналіз стає аналізом "на місці" ("on-site"). Це - важлива тенденція розвитку аналітичної хімії; у майбутньому роль аналітичних лабораторій, мабуть, зменшиться і одночасно зросте значення простіших у використанні засобів дискретного і безперервного аналізу "оn-site", що виключають попередній відбір і консервацію проби, забезпечують оперативну інформацію за результатами експрес-аналізу.
Аналіз "на місці" незамінний на жоден інший метод у тих випадках, коли потрібна невідкладна інформація про стан досліджуваного об'єкту та екологічну ситуацію на місцях.
Прикладами використання такого роду аналізу є попередній орієнтовний контроль зразків, що забезпечує скринінг об'єкту і ситуації дослідження для прийняття оперативного рішення за процедурою:

   • проведення технологічного процесу
   • аналіз нестійкого у часі об'єкту
   • аналіз нетранспортабельного об'єкту
   • невідкладна медична допомога
   • перевірка ступеня очищення і/або стерилізації об'єкту
   • метод виявлення і попередження потенційної небезпеки для людини або можливих економічних збитків
   • криміналістична експертиза.
Та перераховані випадки не охоплюють всієї сфери використання аналізу "на місці".
В монографії автори розповідають про основні відомі індикаторні системи для моніторингу навколишнього середовища, а також про свої результати і досвід по створенню і застосуванню індикаторних методів контролю чистоти природних, технологічних і стічних вод.


      Содержание:

Список использованных сокращений
Предисловие
Введение
1. ИНДИКАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВОДНЫХ СРЕД

   1.1. Анализ на месте взятия пробы
      1.1.1. Область использования анализа "на месте"
      1.1.2. Средства анализа "на месте"
         1.1.2.1. Подвижные лаборатории
         1.1.2.2. Портативные приборы
         1.1.2.3. Химические сенсоры
         1.1.2.4. Реагентные индикаторные средства
         1.1.2.5. Биологические индикаторные системы
      1.1.3. Квалификация персонала, выполняющего анализ

   1.2. Характеристики экспрессных методов анализа с помощью индикаторных систем
      1.2.1. Достоинства
      1.2.2. Терминология
      1.2.3. Определение
      1.2.4. История
      1.2.5. Классификация
      1.2.6. Общие требования
      1.2.7. Метрология
      1.2.8. Ограничения

   1.3. Хронология применения основних хромогенных реакций и реагентов для индикаторных систем
      1.3.1. Общие подходы к выбору хромогенных реакций, реагентов и твердых матриц
      1.3.2. Кислотно-основные реакции
      1.3.3. Реакции окисления и восстановления
      1.3.4. Реакции комплексообразования
      1.3.5. Реакции ионного обмена и образования ионных ассоциатов
      1.3.6. Синтез органических соединений
      1.3.7. Каталитические реакции

   1.4. Основные виды индикаторных систем и формы реагентных индикаторных средств

   1.5. Выводы

   Литература


2. РЕАГЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРНЫЕ БУМАГИ И ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

   2.1. Способы получения реагентных индикаторных бумаг
      2.1.1. Сорбция на поверхности бумаги
      2.1.2. Ковалентная иммобилизация на бумаге

   2.2. Производство реагентных индикаторных бумаг и оборудование для него
      2.2.1. Специальные целлюлозные материалы
      2.2.2. Пропиточно-сушильная технология
      2.2.3. Матричный синтез на бумаге
      2.2.4. Листоотлив индикаторной бумаги
      2.2.5. Изготовление политестов

   2.3. Тестовые средства, включающие реагентные индикаторные бумажные элементы
      2.3.1. Формы реагентных индикаторных бумаг
      2.3.2. Устройства для концентрирования на реагентных индикаторных бумагах в процессе тестирования

   2.4. Регистрация аналитического сигнала на индикаторной бумаге

   2.5. Практическое использование РИС на основе индикаторных бумаг
      2.5.1. Компараторы с цветовыми шкалами и кратким описанием процесса тестирования
      2.5.2. Примеры тестирования водных объектов

   2.6. Выводы

   Литература


3. ТЕСТ-МЕТОДЫ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРЕМНЕЗЕМОВ

   3.1. Классификация модифицированных сорбентов

   3.2. Способы нековалентной иммобилизации аналитических реагентов
      3.2.1. Импрегнирование кремнеземов растворами органических реагентов
      3.2.2. Сорбция органических реагентов из полярных апротонных и протонодонорных растворителей
      3.2.3. Сорбция органических реагентов из неполярных апротонных растворителей и их смесей
      3.2.4. Модифицирование аналитическими реагентами ксерогелей кремниевой кислоты
      3.2.5. Иммобилизация неорганических веществ

   3.3. Индикаторные реакции
      3.3.1. Реакции ионного обмена
      3.3.2. Реакции комплексообразования на поверхности
         3.3.2.1. Образование комплексов с эквимолекулярным соотношением компонентов
         3.3.2.2. Образование комплексов более высокой стехиометрии
         3.3.2 3. Реакции замещения (обменная сорбция)
         3.3.2.4. Образование разнолигандных комплексов и ионных ассоциатов
         3.3.2.5. Конкурентные реакции
      3.3.3. Протолитические реакции
      3.3.4. Окислительно-восстановительные реакции
      3.3.5. Реакции образования новых органических веществ (красителей)
         3.3.5.1. Реакции окислительной конденсации
         3.3.5.2. Образование оснований Шиффа
         3.3.5.3. Реакции азосочетания
      3.3.6. Каталитические реакции

   3.4. Формы твердофазных чувствительных элементов и способы измерения аналитического сигнала
      3.4.1. Метод стандартной цветной шкалы и инструментальные методы с использованием цветометрических характеристик
      3.4.2. Линейно-колористический метод

   3.5. Примеры применения тест-методов на основе модифицированных кремнеземов для анализа воды
      3.5.1. Определение ионов металлов
      3.5.2. Определение галогенид-ионов и активного хлора
      3.5.3. Определение органических веществ

   3.6. Заключение

   Литература


4. ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ БИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА

   4.1. Биотестирование на молекулярном и клеточном уровне
      4.1.1. Биохимические методы тестирования и анализа
      4.1.2. Клеточный уровень мониторинга

   4.2. Ферментные системы
      4.2.1. Определение субстратов
      4.2.2. Определение ингибиторов
      4.2.3. Способ включения фермента в состав тест-устройства и измерения сигнала
      4.2.4. Выбор условий проведения реакции
      4.2.5. Использование ферментных тестов и биосенсоров для контроля реальных объектов окружающей среды

   4.3. Микробная оценка токсичности сточных вод
      4.3.1. Микробные БПК-тесты
      4.3.2. Люминесцирующие микроорганизмы-тесты

   4.4. Заключение

   Литература


5. РОЛЬ ГИДРОБИОНТОВ В ОЧИЩЕНИИ И ИНДИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ГИДРОСФЕРЫ

   5.1. Гидробионты
      5.1.1. Фитопланктон
      5.1.2. Планктон озер, рек и ручьев
      5.1.3. Зоопланктон
      5.1.4. Вертикальное распределение планктона

   5.2. Экологическое загрязнение гидросферы
      5.2.1. Источники и характер загрязнения
      5.2.2. Мониторинг гидробионтов

   5.3. Живые организмы - индикаторы и тесты загрязнений
      5.3.1. Использование живых тестов при исследованиях в лабораториях и естественных условиях
      5.3.2. Рыбы-контролеры
      5.3.3. Системы постоянного слежения
      5.3.4. Хорошо ли идет биологическая очистка воды?

   5.4. Заключение

   Литература


6. ИНДИКАТОРНЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ И ДРУГИХ СРЕДАХ

   6.1. Теоретические основы методов

   6.2. Практическое применение методов с использованием приборов "Экотест™" (НПП ЭКОНИКС)


   to the personal page of O.Zaporozhets

    to the list of key publications