Линник С.Л. - список публікацій / Linnik S.L. - List of publications

   Статті / Articles:

1. Білоконь С.Л., Запорожець О.А. Визначення Селену в фармпрепаратах методом гетерофазної каталіметрії // Магістеріум "Природничі науки". Вип.24. - Київ: видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - С. 49-51.
2. Запорожець О.А., Трохименко О.М., Білоконь С.Л., Чорна Л. Концентрування арсену у формі іонного асоціату "іммобілізована четвертинна амонійна сіль - відновлений молібдоарсенат" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Хімія. - 2006. - Вип.43. - С.41-43.
3. Запорожец О.А., Билоконь С.Л. Визуальный тест-метод определения селена(IV) иммобилизованным на кремнеземе индигокармином // Журн. аналит. химии. - 2007. - Т.62, №2. - С.208-212 (= Zaporozhets O.A., Bilokon` S.L. A visual test method for determining selenium(IV) with indigocarmine immobilized on silica // Journal of Analytical Chemistry. - 2007. - Vol.62, №2. - P.188-192).
4. Запорожец О.А., Билоконь С.Л., Тищенко С.П. Твердофазно-спектрофотометрическое определение мышьяка в форме восстановленных ГПК // Экологическая химия. - 2007. - №2. - С.91-98.
5. Линник С.Л., Запорожець О.А. Сучасні тенденції розвитку аналітичної хімії селену та арсену // Методы и объекты химического анализа. - 2008. - Т. 3, № 1. - С. 22-49.


   Патент України / Patent of Ukraine:

Спосіб тест-визначення селену(IV). Пат. № 18421. Україна. МПК7 G01N 30/48 / Запорожець О.А., Білоконь С.Л. – № u 2006 04142; Заявл. 14.04.2006; Надр. 15.11.2006, Бюл. № 11, 6 с.


   Тези доповідей на конференціях / Abstracts of conference reports:

1. Билоконь С.Л., Запорожец О.А. Каталиметрическое определение селена адсорбированным на кремнеземе ионным ассоциатом тетрадециламмоний+ - краситель- // Тези доп. Міжнародної конференції студентів та аспірантів, присвяченої 75-річчю з дня народження академіка О.В.Богатського "Сучасні напрямки розвитку хімії". - Одеса. - 2004. - C.9.
2. Білоконь С.Л., Запорожець О.А. Експрес тест на Селен на основі іммобілізованого індигокарміну // Тези доп. V Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". – - Київ. - 2004. - C.138.
3. Білоконь С.Л., Запорожець О.А. Експрес-контроль вмісту Селену у фармпрепаратах // Тези доп. 71-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ, НУХТ, 2005. - С.80-81.
4. Bilokon S.L., Zaporozhets O.A. Express-test for selenium determination on the base of modified silica gel // The third joint scientific conference in chemistry Kyiv national Taras Shevchenko University and Paule Sabatier University (Toulouse). – Kyiv. - 2005. – P.85.
5. Запорожець О.А., Білоконь С.Л. Твердофазний реагент на Селен на основі іммобілізованого на кремнеземі індигокарміну // Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції "Екотрофологія. Сучасні проблеми". - Біла Церква. - 2005. - С.198-199.
6. Zaporozhets O.A., Bilokon S.L. Heterogeneous catalymetry in the analysis of metalloids in pharmaceuticals // Book of abstracts. International conference "Analytical chemistry and chemical analysis" (AC&CA-05). – Kyiv (Ukraine), 2005. - P.397.
7. Запорожець О.А., Білоконь С.Л. Концентрування Арсену у формі відновленої молібдоарсенатної ГПК на ЧАС-силікагелі // Тези доп. 72-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ, НУХТ, 2006. – С.81.
8. Поліщук К.А., Линник С.Л., Запорожець О.А. Непряме сорбційно-хемілюмінісцентне визначення мікрокількостей селену // Збірка тез доповідей. Дев'ята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ, 2008. - C.186.
9. Lynnyk S.L., Zaporozhets O.A. Chemiluminescent reaction on the interface "an oxidant adsorbed onto silica - aminophtalhydrazide alkaly solution" // 5th Scientific International Conference in Chemistry "Kiev-Toulouse". - Kiev, 2009. - P. 87


на персональну сторінку С.Линник / to the personal page of S. Linnik