Індикаторні системи та композиційні реагенти для
 екоаналізу та скринінгового контролю якості
  фармпрепаратів та продуктів харчування. 
  Охорона навколишнього середовища. 
  Розділ 5

Environmental protection. Chapter 5. Indicator systems and composite reagents for ecoanalysis and screening control of the quality of drugs and foods / Ed. Oliinyk Ya.B. - Кyiv, Nica-Centr, 2006. - 264 p.

При вирішенні ряду задач, зокрема при аналізі об'єктів довкілля, навіть найсучасніші фізико-хімічні та фізичні методи аналізу не завжди забезпечують надійні результати, що пов'язано або з їхньою недостатньою чутливістю і вибірковістю, або впливом матриці об'єкту, або необхідністю консервування проби тощо. Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є застосування в аналізі так званих твердофазних реагентів (ТР) - сорбентів, функціоналізованих аналітичними угрупованнями. Гетерогенізація класичних органічних реагентів дозволяє не тільки покращити їхні хіміко-аналітичні властивості завдяки поєднанню операцій розділення, концентрування та детектування аналітичного відгуку у фазі концентрату, а й отримати готову аналітичну форму, придатну для застосування як в умовах стаціонарної лабораторії, так і безпосередньо на місці відбору проби. Методи аналізу із застосуванням ТР, що не потребують залучення висококваліфікованого персоналу та складного обладнання, є незамінними при проведенні екоаналітичного моніторингу.


      Зміст:

Передмова

РОЗДІЛ 1. РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

   1.1. Інформація про екологічно небезпечні процеси та екологічну ситуацію на території України

   1.2. Показники навантаження на природне середовище та їх картографічне моделювання

   1.3. Геоекологічне районування
   Література


РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

   2.1. Регіональні проблеми природокористування та розробка рекомендацій щодо напрямків вдосконалення регіональної екологічної політики України

   2.2. Особливості управління регіоном
   Література


РОЗДІЛ З. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІН ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ, ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ УКРАЇНИ, ЇХ НАСЛІДКІВ

   3.1. Гідролого-гідрохімічні характеристики мінімального стоку та антропогенної складової концепції хімічних компонентів річок басейну Дніпра у межах України

   3.2. Еколого-гідрохімІчна оцінка впливу осадів стічних вод на довкілля

   3.3. Вивчення руслових процесів на гірських річках Закарпаття з метою розробки комплексу протипаводкових заходів

   3.4. Дослідження багаторічної динаміки вмісту газоаерозольних домішок атмосфери, які викликають потепління клімату, підкислення, утворення приземного озону та евтрофікацію поверхневих вод (на прикладі м. Києва)
      3.4.1. Загальна характеристика забруднення атмосферного повітря у м. Києві
      3.4.2. Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря у м. Києві
      3.4.3. Стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря у м. Києві
      3.4.4. Приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва
      3.4.5. Оцінка інтегрального забруднення атмосферного повітря м. Києва

   Література


РОЗДІЛ 4. ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ

   4.1. Розробка тематичних карт з регіональної екологічної політики

   4.2. Геодезичний моніторинг як основа використання ГІС в геоекології

   Література


РОЗДІЛ 5. ІНДИКАТОРНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ ЕКОАНАЛІЗУ ТА СКРИНІНГОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ФАРМПРЕПАРАТІВ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

   5.1. Гетерогенізація органічних аналітичних реагентів

   5.2. Застосування нековалентно модифікованих кремнеземів в екоаналізі та для скрінінгового контролю якості фітопрепаратів і продуктів харчування

   5.3. Комбіновані хромато-спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм важких металів у природних водах

   Література


РОЗДІЛ 6. ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИН УКРАЇНИ ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ, ЇХ МОРФО-ЕКОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА РОЗРОБКА БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ З ДЕЯКИМИ ШКІДЛИВИМИ ВИДАМИ

   6.1. Вивчення птахів водно-болотних та лісостепових екосистем

   6.2. Вплив різних методів оброблення грунту та внесення добрив на популяції ґрунтових кліщів (Acari: Oribatei, Mesostigmata)

   6.3. Продукція популяцій гідробіонтів у токсичному середовищі

   6.4. Розробка препаратів для захисту людини і тварин від нападу кровососних членистоногих та біологічних засобів знищення чисельності популяцій комарів
      6.4.1. Вірусні хвороби кровосисних комарів
      6.4.2. Бактеріальні хвороби кровососних комарів
      6.4.3. Протозойні хвороби кровососних комарів

   Література


РОЗДІЛ 7. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНТРОДУКОВАНОГО ТА АБОРИГЕННОГО РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ В УМОВАХ КУЛЬТУРИ

   7.1. Збереження інтродукованих та аборигенних деревних рослин в умовах культури
      7.1.1. Збереження аборигенних та інтродукованих видів таволги (Spiraea L.) в умовах культури
      7.1.2. Збереження аборигенних та інтродукованих рідкісних видів Cotoneaster (Меdic.) Bauhin в умовах культури
      7.1.3. Збереження представників роду Rhododendron L. в умовах культури
      7.1.4. Збереження інтродукованих видів роду Erica Z. в умовах культури
      7.1.5. Збереження інтродукованих та аборигенних рослин роду Rosa L. в культурі відкритого і захищеного грунту
      7.1.6. Інтродукція та збереження рослин роду Corylus L. в умовах культури
      7.1.7. Збереження інтродукованих та аборигенних голонасінних рослин (Pinophyta) в умовах культури

   7.2. Збереження різноманітності трав'янистих рослин в умовах культури
      7.2.1. Збереження рідкісних та зникаючих видів природної флори України в умовах культури
      7.2.2. Збереження в умовах культури представників класу Polypodiopsida
      7.2.3. Збереження рідкісних та зникаючих рослин родини Crassulaceae DC. в умовах культури
      7.2.4. Збереження інтродукованих лікарських рослин в умовах культури

   7.3. Збереження інтродукованого різноманіття тропічних та субтропічних рослин в умовах захищеного грунту
      7.3.1. Збереження інтродукованого різноманіття сукулентних рослин родини Asphodelaceae A.L. de Juss. в захищеному грунті
      7.3.2. Збереження інтродукованого різноманіття сукулентних рослин родини Cactaceae Juss. . в захищеному ґрунті
      7.3.3. Збереження рослин, інтродукованих в Субтропічну та Тропічну оранжерею
      7.3.4. Збереження інтродукованого різноманіття голонасінних та папоротеподібних рослин в захищеному грунті
      7.3.5. Збереження інтродукованого та аборигенного різноманіття водних та прибережно-водних рослин
      7.3.6. Збереження інтродукованого різноманіття тропічних та субтропічних рослин класу однодольних

   7.4. Фізіолого-біохімічні дослідження інтродукованих та аборигенних рослин у зв'язку із збереженням в умовах культури
      7.4.1. Дослідження на наявність біологічно-активних речовин інтродукованих та аборигенних рослин
      7.4.2. Дослідження пероксидаз та їзопероксидаз інтродукованих та аборигенних видів рослин
      7.4.3. Розробка та використання методів стерильної культури для розмноження інтродукованих та аборигенних рослин
      7.4.4. Дослідження особливостей розмноження роду Gentiana L. Invitro
      7.4.5. Фізіолого-біохімічні дослідження інтродукованих листопадних магнолій та збереження їх в культурі

   7.5. Збереження біологічного різноманіття культур біоценозів шляхом превентивного біологічного захисту рослин від шкідників
      7.5.1. Фауна інтродукованих рослин в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна
      7.5.2. Концептуальна модель превентивного біологічного захисту оранжерейних рослин від шкідників-векторів

   Література


   to the personal page of O.Zaporozhets

    to the list of key publications