Запорожець Ольга Антонівна
Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.02. – аналітична хімія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003

Опоненти, провідна установа

Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор Антонович Валерій Павлович, Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАН України (м. Одеса), завідувач відділу

доктор хімічних наук, професор Бланк Аврам Борисович, Інститут монокристалів НАН України (м. Харків), завідувач відділу

доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Трохимчук Анатолій Костянтинович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник

Провідна установа:
Ужгородський національний університет, кафедра аналітичної хімії, м. Ужгород

Актуальність теми

При вирішенні ряду задач, зокрема при аналізі об’єктів довкілля, сучасні фізико-хімічні та фізичні методи аналізу не завжди забезпечують надійні результати, що пов’язано з їх недостатньою чутливістю і вибірковістю, впливом матриці об’єкту, необхідністю консервування проби тощо. Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є застосування в аналізі нековалентно іммобілізованих на високодисперсних кремнеземах (КЗ) аналітичних реагентів. Підставою для такого твердження є те, що гетерогенізація класичних органічних реагентів дозволяє не тільки покращити їхні хіміко-аналітичні властивості завдяки поєднанню операцій розділення, концентрування та детектування аналітичного відгуку у фазі концентрату, а й отримати готову аналітичну форму, придатну для застосування як в умовах стаціонарної лабораторії, так і безпосередньо на місці відбору проби. До того ж спосіб нековалентної модифікації КЗ вигідно відрізняється від синтетичного простотою та економічністю. Методи аналізу із застосуванням твердофазних аналітичних реагентів (ТР), що не потребують залучення висококваліфікованого персоналу та складного обладнання, є незамінними при проведенні екоаналітичного моніторингу нерівноважних систем.
Аналіз даних літератури свідчить, що при хроматографічному розділенні органічні речовини, молекули яких мають розвинену π-систему і містять донорні атоми, краще утримуються на сорбентах із залишковими ОН-групами. Проте на тлі добре розвиненої за останні роки теорії твердофазних реагентів на основі нековалентно модифікованих обернено-фазових силікагелів та ксерогелів кремнієвої кислоти відсутні систематизовані дані щодо впливу різних чинників на хіміко-аналітичні властивості ТР на основі нефункціоналізованих КЗ. Таким чином, актуальність дослідження визначається необхідністю розробки науково-обґрунтованого підходу до нековалентної іммобілізації аналітичними реагентами гідроксильованих КЗ, а також теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо створення ТР із наперед заданими властивостями. Без такого підходу неможливий також керований вплив на метрологічні характеристики твердофазних аналітичних реагентів та цілеспрямований вибір найбільш ефективних систем для вирішення конкретних аналітичних завдань.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Координаційних планів НДР кафедри: НДР №55 "Розробка екологічно чистих реагентів для впливу на гідрометеорологічні процеси і створення методів аналітичного контролю об’єктів навколишнього середовища" (1990-1991, відповідальний виконавець); №300 "Розробка нових методів аналітичного контролю об’єктів довкілля з використанням реагентів різних класів" (1992-1993, відповідальний виконавець); №97070 "Дослідження аналітичних властивостей твердофазних реагентів на основі силікагелів та ППУ, модифікованих реагентами з різними функціональними групами" (1997-2000); №178 (№ держреєстрації 0193U044496) "Високочутливі сенсорні системи для визначення важких металів та органічних токсикантів у водах різних категорій" (1994-1996, відповідальний виконавець); №01БФ037-09 (№ держреєстрації 0101U002179) "Індикаторні системи та композиційні реагенти для екоаналізу та скрінінгового контролю якості фармпрепаратів та продуктів харчування" (2001-2005, науковий керівник), грант Державного фонду фундаментальних досліджень (Міністерства України у справах науки і технології) №97525 (договір № Ф4\1653-97 від 24.10.97, шифр 3.4\128) "Хімізм і природа закріплення комплексних сполук, комплексоутворюючих лігандів, хромофорних і люмінесцентних реагентів на пінополіуретанах та кремнеземних сорбентах" (1997-2000, відповідальний виконавець). Дисертаційна робота була частково підтримана Міжнародною програмою підтримки освіти в області точних наук (ISSEP): Індивідуальний грант ISF (1993), та Соросівський доцент, грант № APU073033 (1997).

Мета і задачі дослідження:

Метою роботи є розробка теоретичних підходів та практичних рекомендацій щодо гетерогенізації органічних аналітичних реагентів шляхом нековалентної іммобілізації на поверхні КЗ та створення на цій основі комбінованих спектроскопічних і тест-методів (ВТ) аналізу складних об'єктів.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні задачі:
- вивчити взаємодію на межі розділу фаз "розчин модифікатора – КЗ" залежно від типу розчинника, природи модифікатора та властивостей матриці;
- дослідити протолітичні та комплексоутворюючі властивості адсорбованих на КЗ органічних реагентів та встановити чинники, що впливають на хіміко-аналітичні характеристики розроблених ТР;
- на основі встановлених закономірностей та кількісних характеристик гетерофазних індикаторних реакцій розробити методологічні підходи до отримання ТР із наперед заданими властивостями, вибору сорбційних систем та умов і режимів їх найбільш ефективного застосування для розв’язання конкретних аналітичних завдань.

Об'єкт дослідження: Нековалентна іммобілізація на кремнеземних сорбентах органічних аналітичних реагентів різних класів.

Предмет дослідження: Хіміко-аналітичні властивості органічних реагентів, їх комплексів та іонних асоціатів, адсорбованих на високодисперсних КЗ.

Методи дослідження: Адсорбційні методи, ІЧ- та УФ/Вид-спектрофотометрія (СФ), спектроскопія дифузного відбиття (СДВ), твердофазна спектрофотометрія (ТСФ), атомна абсорбція (ААС), люмінесценція (ЛМ) та хемілюмінесценція (ХЛ), кольорометрія (КМ), ПМР спектроскопія, у тому числі у поєднанні з технікою заморожених водних суспензій високодисперсних адсорбентів, а також кінетичні методи дослідження й методи математичного планування складного експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів

На основі систематичного дослідження гетерогенізації понад 40 аналітичних органічних реагентів (комплексоутворюючих, хромофорних, Лм та ХЛ) з різним набором електронодонорних атомів, а також комплексів та іонних асоціатів (ІА) встановлені критерії вибору оптимального для їх іммобілізації на поверхні КЗ розчинника, з’ясовані основні чинники, що впливають на міцність утримування та хіміко-аналітичні властивості закріплених реагентів.
Методом ПМР спектроскопії заморожених водних суспензій високодисперсних сорбентів вперше з’ясовано роль водневого зв’язку, електростатичної та дисперсійної взаємодії при нековалентному закріпленні на КЗ довголанцюгових аліфатичних четвертинних амонійних солей (ЧАС) та їхніх іонних асоціатів.
Запропоновано підхід до створення аніонітів та комплексоутворюючих твердофазних реагентів на основі іммобілізованих ІА ЧАС з аніонними кислотно-основними, люмінесцентними та хелатоутворюючими реагентами.
На прикладі 1,10-фенантроліна (Фен) доведено, що іммобілізований на КЗ бідентатний гетероциклічний амін зберігає здатність утворювати моно- та різнолігандні комплекси, у тому числі зі змішаною координаційною сферою, а також ІА за участю барвників сульфофталеїнового ряду.
Адсорбцією аналітичного реагентів у формі їх внутрішньокомплексних сполук вперше здійснено молекулярне збирання лігандів на поверхні КЗ, при якому реалізуються оптимальні для утворення комплексів складу МR2 розташування молекул реагенту та орієнтація його комплексоутворюючих груп.
З’ясовані особливості комплексоутворення за участю нековалентно іммобілізованих у різний спосіб лігандів та запропоновані наукові підходи до визначення умовних констант стійкості комплексів різної стехіометрії, які базуються на застосуванні термодинамічних параметрів сорбції та моделі фіксованих полідентатних центрів.
Розроблено методологію застосування швидких реакцій окиснення твердофазних ХЛ реагентів для визначення іонів металів, розчиненого у воді кисню та органічних відновників у режимі проточно-інжекційного та безперервного проточного аналізу.
Розроблено методики нековалентної іммобілізації та одержано понад 20 твердофазних аналітичних реагентів з комплексоутворюючими, іонообмінними та ХЛ властивостями для сорбційно-спектроскопічного (СДВ, ТСФ, ААС, Лм та ХЛ) і тест-визначення (з візуальним та КМ детектуванням аналітичного відгуку) металів, деяких неметалів та органічних речовин в об'єктах природного та техногенного походження.

Практичне значення одержаних результатів

На основі експериментальних даних та отриманих кореляційних залежностей сформульовані наукові підходи до прогнозування сорбційних властивостей іммобілізованих на КЗ реагентів та вибору найбільш ефективних для вирішення певної аналітичної задачі ТР. Розроблені методики концентрування, сорбційно-спектроскопічного і ВТ визначення Au(III), Bi(III), Hg(II), Cu(II), Co(II), Fe(III), Pt(IV), Th(IV), U(VI), аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) з іммобілізованими ЧАС та їхніми ІА; Ag(I) Cu(II),Co(II), Fe(II, ІІІ), Zn(II) з іммобілізованим Фен; Ag(І), Au(ІІІ), Pd(II) з іммобілізованим ДМАБР; Cd(II), Zn(II) з діамантовим зеленим; Cu(II), Zn(II), Ni(II) та Co(II) з іммобілізованими ТАН та Zn(TAH)2; Ni(ІІ) з іммобілізованими Zn(ПАН)2 та Zn(TAH)2; Ag(I), Pb(II) з іммобілізованим дитизоном (H2Dz); Hg(II) з іммобілізованими H2Dz і Zn(HDz)2; визначення флуориду у питній воді з іммобілізованим алізарином; сорбційно-СДВ визначення Zr(IV) у сплавах на основі алюмінію з іммобілізованим морином; сорбційно-СДВ (без відокремлення основи) визначення >0.0001% Sn(IV) у цинку високої чистоти з іммобілізованим кверцетином; вибіркова щодо іонів калію та плюмбуму сорбційно-СДВ методика визначення Tl(III) у забруднених водах з дициклогексил-18-краун-6. Розроблено аналітичний блок для високочутливого визначення V(IV), Fe(ІІ), розчиненого у воді кисню та органічних відновників (n-бензохінону, анальгіну) з іммобілізованим люцигеніном струменевими ХЛ методами.
Новизна, оригінальність та практична значимість досліджень підтверджена 8 патентами України та 7 авторськими свідоцтвами на винахід.

Публікації

Основні результати дисертації опубліковано у 80 роботах, серед яких розділ у монографії, 50 статей у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах (зокрема 3 оглядові), 8 патентів України на винахід, 7 авторських свідоцтв та 14 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях.

Структура та обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, семи розділів, висновків, списку цитованої літератури (545 посилань) та додатків і містить 191 рисунок та 94 таблиці. Аналіз даних літератури наводиться на початку кожного розділу, а при необхідності і по ходу викладення матеріалу. Загальний обсяг роботи без урахування ілюстрацій і таблиць (52 стор.), списку використаних джерел (44 стор.) і додатків (45 стор.) складає 284 сторінки.

ВИСНОВКИ

1. На основі результатів систематичного дослідження нековалентної іммобілізації на поверхні КЗ понад 40 органічних аналітичних реагентів, а також їх комплексів та ІА з’ясовано основні чинники, що впливають на властивості отриманих у такий спосіб ТР, визначені переваги, обмеження, критерії доцільності та найбільш перспективні напрямки їх застосування в аналізі. Показано, що хіміко-аналітичні характеристики іммобілізованих реагентів обумовлені не лише властивостями поверхні і модифікатора, а й природою взаємодії на межі розділу фаз "розчин реагенту – поверхня сорбенту".
2. Методами адсорбції та УФ/Вид-, ІЧ- та ПМР спектроскопії, зокрема заморожених водних суспензій сорбентів, доведена суттєва роль водневого зв’язку у закріпленні органічних реагентів на КЗ, а у випадку довголанцюгових аліфатичних ЧАС та їхніх іонних асоціатів - ще й міжмолекулярної дисперсійної взаємодії. Показано, що висока полярність поверхні КЗ матриці, з одного боку, та жорстка і планарна структура молекули модифікатора, з іншого, сприяють міцному закріпленню реагенту.
3. При одержанні комплексоутворюючих ТР, на відміну від твердофазних ХЛ реагентів та іонообмінників, міцність закріплення модифікатора не є достатньою умовою отримання задовільних хіміко-аналітичних характеристик. Негативним наслідком сильної поляризації молекул модифікатора у моношарі КЗ та участі його ФАУ у закріпленні є погіршення контрастності і, відповідно, чутливості гетерофазної реакції. Кращі властивості мають реагенти, іммобілізовані у формі полімолекулярних часток, або такі, комплексоутворюючі групи яких після іммобілізації залишаються доступними для іонів металів. Цьому, зокрема, сприяють нежорстка структура молекул модифікатора та наявність зв’язаного внутрішнім водневим зв’язком ФАУ.
4. Встановлено, що вплив поверхні на протолітичні властивості модифікатора аналогічний дії замісника акцепторного типу у його молекулі. Адсорбційне закріплення реагенту на поверхні КЗ призводить до підвищення кислотності його ОН-груп, що є позитивним фактором з огляду на суттєвіший вплив гідролізу елементів на їх комплексоутворення за умов гетерофазних реакцій.
5. Запропоновано підходи до дослідження реакцій комплексоутворення за участю нековалентно іммобілізованих на КЗ лігандів та використано їх для обґрунтування умов підвищення вибірковості ТР порівняно з аналогами у розчині. Встановлено, що особливості реакцій комплексоутворення на поверхні нековалентно модифікованих КЗ зумовлені не лише зміною властивостей реагенту при його іммобілізації, а й зростанням ролі гідролізу і кінетичної дискримінації за умов гетерогенної реакції. У ряді випадків суттєвим чинником також є наявність поверхні розділу "адсорбований аналіт – повітря". Отримано кореляційні рівняння, що дозволяють прогнозувати сорбційні властивості ТР на підставі даних літератури щодо комплексоутворення у розчині.
6. Вперше адсорбцією аналітичних реагентів у формі їх внутрішньокомплексних сполук здійснено молекулярне збирання лігандів на поверхні КЗ, при якому реалізуються оптимальні для утворення комплексів складу МR2 розташування молекул реагенту та орієнтація його комплексоутворюючих груп. Запропоновано науковий підхід до створення аніонітів та комплексоутворюючих твердофазних реагентів нового типу на основі іммобілізованих ІА ЧАС з аніонними кислотно-основними, люмінесцентними та хелатоутворюючими реагентами. Розроблено методологію створення твердофазних ХЛ реагентів і застосування їх для визначення іонів металів, розчиненого у воді кисню та органічних відновників у режимах проточно-інжекційного та безперервного проточного аналізу.
7. Розроблені твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбційно закріплених на КЗ N-, O-, N,O-, N,N-, N,S-вмісних реагентів, хелатоутворюючих сульфореагентів і барвників (трифенілметанових, ксантенових та сульфофталеїнового ряду) та доведена доцільність використання їх для вилучення і комбінованого спектроскопічного (ТФС, СДВ, ААС, Лм та ХЛ) і тест (ВТ і КМ ) визначення Ag(I), Al(III), Au(III), Bi(III), Hg(II), Cd(II), Co(II), Cu(II), Fe(II), Fe(III), Ni(ІІ), Pb(II), Pt(IV), Sn(IV), Th(IV), Tl(III), V(IV), U(VI), Zn(II), Zr(IV), флуориду, розчиненого у воді кисню, а також АПАР та деяких органічних відновників у водах різних категорій, біологічних рідинах, продуктах харчування, технологічних об’єктах тощо. Розроблені гібридні та ВТ-методики вигідно відрізняються від кращих аналогів з літератури за чутливістю та (або) вибірковістю, експресністю, екологічною безпечністю, економічністю, доступністю матриці і модифікаторів, простотою процедури аналізу, можливістю його проведення на місці відбору проби та отримання концентрату у формі, зручній для транспортування та контрольного аналізу в умовах стаціонарної лабораторії. Встановлено критерії вибору гетерогенних індикаторних реакцій та розроблені умови ефективного їх застосування для концентрування та визначення іонів металів за статичних та динамічних умов.

Основний зміст дисертації викладено у публікаціях:

1. Вода. Индикаторные системы / В.М. Островская, О.А. Запорожец, Г.К. Будников, Н.М. Чернавская / Под ред. Ю.М.Арского. - М.: ВИНИТИ РАН, ЭКОНИКС, 2002. - 256 с.
2. Запорожець О.А. Принципи застосування в аналізі нековалентно іммобілізованих на кремнеземах органічних реагентів // Тез. наук. доп. Сесії наукової ради з проблем аналітичної хімії. - Харків. - 2002.- С. 16-17.
3. Запорожец О.А. Индикаторные реакции на поверхности нековалентно модифицированных высокодисперсных кремнеземов: принципы применения в анализе // Proc. International Conf. "Functionalized materials: synthesis, properties and application". – Kyiv (Ukraine). – 2002. - Р.268-269.
4. Запорожец О.А., Смык Н.И., Нужная О.И. Модифицирование поверхности высоко-дисперсного кремнезема 1-(2-тиазолил)-2-нафтолом // Proc. International Conf. "Functionalized materials: synthesis, properties and application". – Kyiv (Ukraine). – 2002. - P.80-81.
5. Запорожец О.А., Смык Н.И. Улучшение метрологических характеристик иммобилизованных хелатообразующих реагентов путем закрепления их в виде комплексных соединений // Тез. докл. Всерос. конф. "Актуальные проблемы аналитической химии". Т.1. – Москва (Россия). - 2002.- С.15-16.
6. Запорожець О.А. Взаємодія барвників аніонної природи з іммобілізованою четвертинною аміноамонієвою сіллю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Хімія. – 2002. - Вип.38. - С.33-36.
7. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Капітан О.О. Визначення флуориду у питній воді іммобілізованим алізарином // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". - 2002. – Т.20. Спеціальний випуск. – С.493-496.
8. Zaporozhets O.A., Smyk N.I., Sukhan V.V. // The complexing properties of 1-(2-thiazolylazo)-2-naphtol and 1,5-diphenylthiocarbazone adsorbed on silica surface // Functional Materials. - 2001. - Vol.8, №3. - P.566-569.
9. Zaporozhets O.A., Ivanko L.S., Marchenko I.V., Orlichenko E.V., Sukhan V.V. Quercetin immobilized on silica gel as a solid phase reagent for tin(IV) determination by using the sorption-spectroscopic method // Talanta. - 2001. - Vol.55. - P.313-319 (full-text, pdf, 1,5 Mb).
10. Запорожец О.А. Тест-методы на основе аналитических реагентов и их комплексных соединений, адсорбционно закрепленных на поверхности кремнеземов // Тез. докл. Всерос. симп. "Тест-методы химического анализа". - Москва (Россия). - 2001. - C. Л.2.
11. Запорожець О.А., Зінченко Н.М., Іщенко В.Б., Сухан В.В. Взаємодія аргентуму (І) з адсорбованим на силікагелі тіокетоном Міхлера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Хімія. - 2001.- Вип.37. - С.33–37.
12. Zaporozhets O.A., Tsyukalo L.Ye., Yevreyenko L.V. Simple and fast modification of silica surface with xylenol orange and eriochromcyanine R // Proc. Second International Conf. on Silica Science and Technology. Silica 2001. - Mulhouse (France). - 2001. - P.243.
13. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Левченко Т.І., Сухан В.В. Вплив властивостей матриці на хіміко-аналітичні характеристики твердофазного аналітичного реагенту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Хімія. - 2001. - Вип.37. - С.30-33.
14. Zaporozhets O.A. Sensitive solid-phase reagents for rapid determination of super toxicants in sea water // Proc. 1-st Black sea basin conference on analytical chemistry. – Odessa (Ukraine).- 2001. – P.51-52.
15. Запорожец О.А., Иванько Л.С., Марченко И.В., Сухан В.В. Определение циркония иммобилизованным на силикагеле морином // Журн. аналит. хим. - 2000. - Т.55, №6. - С.602-606 (full-text, pdf, 0,8 Mb).
16. Zaporozhets O.A., Ivanko L.S., Lipkovska N.A., Sukhan V.V., Pogorely V.K. The Adsorption of 1,2-Dihydroxyanthraquinone on Silica Surface // Functional materials. - 2000. - V.7, №4.- Р.589-593 (full-text, pdf, 0,9 Mb).
17. Запорожец О.А., Иванько Л.С., Сухан В.В. Взаимодействие бромида таллия (III) с иммобилизованным на кремнеземе дициклогексил-18-краун-6 // Журн. аналит. хим. - 2000. - Т.55, №2. - С.148-152 (full-text, pdf, 1,1 Mb).
18. Zaporozhets O.A., Shulga O.V., Nadzhafova O.Yu., Turov V.V., Sukhan V.V. The nature of the binding of high-molecular weight aminoammonium and quaternary ammonium salts with the amorphous silica surface // Colloids and Surfaces. – 2000. – Vol. 168. - P.103-108.
19. Табенська Т.В., Запорожець О.А., Боряк А.К., Гвоздьова Н.Ю., Жукова К.М., Харькова Л.Б. Сорбція 1-нітрозо-2-нафтолатів паладію (ІІ) на силікагелі // Укр. хим. журн. - 2000. -Т.66, № 12. - С.100-104.
20. Nadzhafova O.Yu., Zaporozhets O.A., Petruniock N.I., Ivanko L.S., Keda T.Ye., Sukhan V.V. Modified silicas as sensitive optical sensor systems for determination of heavy metal labile species in natural water // Proc. Pittsburg Conf. on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy. Pittcon 2000.- New Orleans, L.A. (USA). – 2000. - 1640P.
21. Табенська Т.В., Запорожець О.А., Боряк А.К., Возненко І.В., Жукова К.М. Сорбція кобальту (ІІІ) силікагелем, модифікованим 1-нітрозо-2-нафтолом, та її аналітичне застосування // Укр. хим. журн. - 2000. - Т.66, № 1. - С.41-44.
22. Запорожець О.А. Твердофазні реагенти для екоаналітичного моніторингу на основі адсорбційно-закріплених на поверхні високодисперсних кремнеземів хромофорних та люмінесцентних реагентів // Тези доп. Всеукр. (з міжнародною участю) конф. з аналіт. хімії, присвяченої 100-річчю від дня народження проф. М.П.Комаря. KUAC 2000. – Харків. – 2000. - С. 280.
23. Zaporozhets O., Petruniock N., Bessarabova O., Sukhan V. Determination of Cu(II) and Zn(II) using silica gel loaded with 1-(2-thiasolylazo)-2-naphtol // Talanta. - 1999. - Vol.49. - P.899-906.
24. Zaporozhets O.A., Petruniock N.I., Sukhan V.V. Determination of Ag(I), Hg(II) and Pb(II) by using silica gel loaded with dithizone and zinc dithizonate // Talanta. – 1999.– Vol.50. – P.865-873.
25. Zaporozhets O., Gawer О., Sukhan V. The interaction of Fe(II), Cu(II) and Ag(I) ions and their complexes with 1,10-phenanthroline adsorbed on silica gel // Colloids and Surfaces. – 1999. - Vol.147. - P.273-281.
26. Запорожец О.А., Петрунек Н.И., Калиниченко Е.В., Сухан В.В. Визуальный тест-метод для определения Ni(II) на основе иммобилизованного на кремнеземе 4-(2-пиридилазо)-2-нафтолата цинка // Химия и технология воды. – 1999. - Т.21, №3. – C.281-286.
27. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Zinchenko N.M., Sukhan V.V. Silica gel and cellulose loaded with bis-quaternary ammonium salts as sensitive reagents for iron, bismuth and anionic surfactants determination in water // Intern. J. Environ. Anal. Chem. – 1999. - Vol.74, № 1-4. – С.243-254.
28. Табенська Т.В., Запорожець О.А., Боряк А.К., Новожицька С.П., Іщенко В.Б. Сорбція золота (ІІІ) і паладію (ІІ) на модифікованому п-диметиламінобензиліденроданіном силікагелі // Укр. хим. журн. - 1999. - Т.65, № 7. - С.46-50.
29. Zaporozhets O.A., Petruniok N.I., Kalinichenko O.V., Sukhan V.V. New visual test methods for Hg(II), Pb(II), Cu(II), Zn(II), Co(II), Ni(II) and Ag(I) determination in natural water // Proc. 9Th Annual Meeting of SETAC-Europe. - Leipzig (Germany) – 1999. - Р.108.
30. Запорожець О.А., Жукова К.М., Боряк А.К., Табенська Т.В., Іщенко В.Б., Сухан В.В. Сорбція кадмію (ІІ) та цинку (ІІ) з галогенідних та тіоціанатних розчинів на силікагелі, немодифікованих та модифікованих основними барвниками // Укр. хим. журн. – 1998. – Т.64, №10. – С.114-118.
31. Запорожец О.А., Иванько Л.С., Сухан В.В. Экстракция тетрабромида Tl (III) дициклогексил-18-краун-6 // Химия и технол. воды - 1998. - Т.20, №6. - С.598-603 (full-text, pdf, 1,4 Mb).
32. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Сухан В.В., Тилтін А.К. Сорбційно-спектрофотометричне визначення кобальту(ІІ) та цинку(II) 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтолом, іммобілізованим на силікагелі // Укр. хім. журн. - 1998. - Т.64, №9. - С.50-55.
33. Запорожец О.А., Долгонос Г.А., Сухан В.В. Экстракционно-атомно-абсорбционное определение свинца(ІІ) в природных водах // Химия и технология воды. - 1998. - Т.20, №3. - С.285-288.
34. Zaporozhets O.A., Gawer O.M., Petrun’ok N.I., Sukhan V.V. Visual test and optical water quality control using new solid phase reagents // Proc. 28Th Annual International Symp. on Environ.Anal.Chem. ISEAC 28. - Geneva (Switzerland). - 1998. - P.PA35.
35. Zaporozhets O., Gawer О., Sukhan V. Determination of Fe(II), Cu(II) and Ag(I) by using silica gel loaded with 1,10-phenanthroline // Talanta. – 1998. - Vol.46. - P. 1387-1394.
36. Запорожец О.А., Зинченко Н.М., Сухан В.В. Тушение люминесценции в неоpгaническом aнaлизе (Обзор) // Укр. хим. журн. - 1998. - Т.64, №3-4. - С.102-117.
37. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Verba V.V., Dolenko S.A., Keda T.Ye., Sukhan V.V. Solid phase reagents for the determination of anionic surfactants in water // Analyst. - 1998. - Vol.123. - P.1583-1586 (full-text, pdf, 66 Kb).
38. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Сухан В.В. Гібридні методи визначення ртуті (ІІ) у природних та стічних водах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Хімія. – 1997. - Вип.34. - С.3-9.
39. Запорожец О.А., Гaвеp О.М., Сухaн В.В. Иммобилизация анaлитических pеaгентов на поверхности носителей (Обзор) // Успехи химии. – 1997. - Т.66, №7. - С.702-712.
40. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Гавер О.М., Сухан В.В. Іммобілізовані аналітичні реагенти // Праці І західноукр.симпозіуму з адсорбції та хроматографії (м.Львів, 12-15 травня 1997 року). - Львів: НВФ "Українські технології", 1997. - С. 61-63.
41. Zaporozhets O., Dolgonos G., Sukhan V. Extraction and sorption lead (II) preconcentration with dicyclohexano-18-crown-6 // International Congress on Anal. Chem. Vol.1. - Moscow (Russia). - 1997. - Р.С-41.
42. Табенська Т., Сухан В., Боряк А., Запорожець О., Возненко І. Візуально-тестовий метод визначення кобальту (ІІ) в природних водах. // Наука і освіта: Зб. наук. пр. Книга ІІ. - К.: Хрещатик, 1997. – С.159-160.
43. Zaporozhets O. Visual test and flow injection water quality control using new solid phase reagents // International Congress on Anal. Chem. Vol.1 - Mosсow (Russia). - 1997. - Р.F-10.
44. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Сухан В.В. Хемілюминесценція 4-диетиламіно-фталгідразиду в присутності ртуті (ІІ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Хімія. – 1996. - Вип.33. - С.105-109.
45. Туpов В.В., Запорожец О.А., Нaджaфовa О.Ю., Сухaн В.В. Взaимодействие неpaствоpимых в воде солей четвеpтичных aммониевых основaний с повеpхностью гидpaтиpовaнного кpемнеземa // Теорет. и эксперим. химия. - 1996. - Т.32, №6. - С.376-379.
46. Zaporozhets O.A., Sukhan V.V., Lipkovska N.A. Lucigenin immobilized on silicon oxides as a solid-phase chemiluminescent reagent // Analyst. - 1996. - Vol.121. - P.501-503.
47. Запорожець О.А., Нaджaфовa О.Ю., Зубенко О.I., Iщенко В.Б., Тpaчевський В.В., Сухaн В.В. Зaстосувaння високомолекуляpної четвеpтинної aмонійної солі для концентpувaння вaжких метaлів у вигляді aцидокомплексів // Укp. хим. жуpн. - 1995. - Т.61, №9. - С.64-69.
48. Запорожец О.А., Зинченко Н.М., Наджафова О.Ю., Сухан В.В. Твердофазный реагент для определения микроколичеств висмута (III) в воде // Химия и технология воды. - 1995. - Т.17, №6. - С.588-592.
49. Сухaн В.В., Запорожец О.А., Липковскaя Н.A., Погaсий Л.Б., Чуйко A.A. Твеpдофaзный хемилюминесцентный pеaгент для опpеделения вaнaдия (IV) проточными методами // Жуpн. aнaлит. химии. - 1994. - Т.49, №7. - С.700-703.
50. Zaporozhets O.A., Nadzhafova O.Yu., Zubenko A.I., Sukhan V.V. Analytical application of silica gel modified with didecylaminoethyl-β-tridecylammonium iodide // Talanta. - 1994. -Vol.41, № 12. - Р.2067-2071.
51. Сухaн В.В., Нaджaфовa О.Ю., Запорожец О.А., Савранский Л.И. Новая тест-система для опpеделения кобaльтa в воде на уровне ПДК // Химия и технология воды. - 1994. - Т.16, №2. - С.139-142.
52. Запорожець О.А., Нaджaфовa О.Ю., Погaсій Л.Б., Сaвpaнський Л.І., Сухaн В.В. Селективне визнaчення високомолекуляpних четвеpтинних aмонійних солей гібpидними методaми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Хімія. - 1994. - Вип.32. - С.67-71.
53. Запорожец О.А., Погaсий Л.Б., Сухaн В.В. Хемилюминесценция 4-диэтилaминофтaлгидpaзидa в пpисутствии соединений платины // Жуpн. aнaлит. химии.- 1993. - Т.48, №11. - С. 75-80.
54. Запорожець О.А., Сурков В.А., Сухaн В.В. Хемилюминесцентный метод aнaлизa объектов окpужaющей сpеды в сочетaнии с новым пpибоpным обеспечением // Тез. докл. ХV Менделеевского съездa по общ. и пpикл. хим. "Хим. пpоблемы экологии". Т.2.- Минск: Нaвукa і тэхнікa, 1993. - С.412-413.
55. Сухaн В.В., Сaвpaнский Л.И., Запорожец О.А., Нaджaфовa О.Ю., Лaнтух Г.В. Соpбционно-фотометpическое опpеделение кобaльтa с использовaнием модифициpовaнного силикaгеля // Укp. хим. жуpн. - 1992. - Т.58, №11. - С.990-994.
56. Запорожец О.А., Нaджaфовa О.Ю., Сaвpaнский Л.И., Сухaн В.В. Сорбционно-хемилюминесцентное опpеделение кобaльтa 4-диэтилaминофтaлгидpaзидом в питьевой воде // Укp. хим. жуpн. - 1992. - Т.58, №9. - С.750-753.
57. Сухaн В.В., Запорожец О.А. Сенсибилизиpовaннaя хемилюминесценция 4-диэтилaминофтaлгидpaзидa в пpисутствии кобaльтa в мицелляpной сpеде // Жуpн. aнaлит. химии. - 1991. - Т.46, №12. - С.2342-2348.
58. Запорожец О.А., Зубенко А.И., Мapченко О.П., Сухaн В.В. Пpименение дpобного фaктоpного экспеpиментa для изучения сенсибилизиpовaнной хемилюминесцентной pеaкции // Изв. вузов. Химия и хим. технология. – 1991. - Т.34, №2. - С. 44-48.
59. Пилипенко A.Т., Запорожец О.А. Хемилюминесцентное опpеделение кобaльтa в paствоpе aльбуминa // Укp. хим. жуpн. - 1990. - Т.56, №11. - С.1177-1180.
60. Сухaн В.В., Запорожец О.А. Назаренко А.Ю. Хемилюминесцентное опpеделение гидрохинона 4-диэтилaминофтaлгидpaзидом // Вестн. Киев. ун-та. Сер. Химия. - 1990. -Вып.31. - С.8-11.
61. Пилипенко A.Т., Запорожец О.А. Хемилюминесцентные методы определения компонентов в водах (Обзор) // Химия и технология воды. - 1989. - Т.11, №4. - С.321-329.
62. Пилипенко A.Т., Запорожец О.А., Куличенко С.А. Хемилюминесцентное опpеделение анальгина // Вестн. Киев. ун-та. Сер. Химия. - 1989. - Вип.30. - С.22-24.
63. Пилипенко A.Т., Запорожец О.А. Хемилюминесцентное опpеделение свинцa 4-диэтилaминофтaлгидpaзидом // Жуpн. анaлит. химии. - 1989. - Т.44, №1. - С.73-79.
64. Дубовенко Л.И., Запорожец О.А., Пятницкий И.В. Хемилюминесцентный метод опpеделения никеля // Укp. хим. жуpн. - 1988. - Т.54, №2. - С.163-168.
65. Пятницкий И.В., Нaзapенко А.Ю., Запорожец О.А. Хемилюминесцентный метод опpеделения aнионных поверхностно активных веществ // Изв. вузов. Сеp. Химия и хим. технология. - 1988. - Т. 31, №6. - С.127-128.
66. Спосіб візуально-тестового визначення додецилсульфата натрію: Пат. № 39256. Україна. МПК 6 G01N33/52, 5/04./ О.А. Запорожець, В.В. Верба, О.Ю. Нaджaфовa, В.В. Сухaн. - № 98031391; заявлено 19.03.98; Надрук. 15.06.2001, Бюл. №5. – 3 с.
67. Спосіб сорбційно-спектрофотометричного визначення заліза (Ш) у воді: Пат. № 39785. Україна. МПК 6 G01N30/48/ О.А.Запорожець, О.Ю. Наджафова, Г.С. Величко, В.В. Сухан. - № 98031392; заявлено 19.03.1998; Надрук. 15.06.2001, Бюл. № 5. – 5 с.
68. Спосіб тестового визначення заліза (Ш) у воді: Пат.№ 35725. Україна. МПК 6 G01N30/48/ О.А. Запорожець, О.Ю.Наджафова, В.В. Сухан. - № 98031393; заявлено 19.03.1998; Опубл. 16.04.2001., Бюл. № 3.- 6 с.
69. Спосіб тестового визначення кобaльту в воді: Пат. № 27835. Україна. МПК С 01 N 33/52, 5/04/ В.В.Сухaн, О.А.Запорожець, О.Ю.Нaджaфовa. - №94012869; заявлено 21.01.94; Надрук. 16.10.2000., Бюл.№ 5.- 4 с.
70. Спосіб визначення алкілсульфатів та алкілсульфонатів: Пат. № 28610. Україна. МПК 5 G01N33/52, 5/04/ О.А.Запорожець, В.В.Верба, О.Ю.Нaджaфовa, В.В.Сухaн. - №97073799; заявлено 16.07.97; Надр.16.10.2000; Бюл.№5. - 5 с.
71. Спосіб визнaчення додецилсульфату натрію: Патент № 22886. Україна. МПК С01N33/52, 5/04/ О.А.Запорожець, В.В.Верба, О.Ю. Нaджaфовa, В.В. Сухaн. - № 96104085; заявлено 29.10.96; Надр. 30.06.98, Бюл.№3. - 8 с.
72. Спосіб визнaчення додецилсульфату натрію: Пат. № 19579. Україна. 5 G01N33/52, 5/04/ О.А.Запорожець, В.В.Верба, О.Ю.Нaджaфовa, В.В.Сухaн. - № 96072593; заявлено 02.07.96; Надр.25.12.97, Бюл.№ 6. - 8 с.
73. Спосіб визнaчення кобaльтa у воді: Пат.№5274. Україна. МПК 5 G01N 21/76/ В.В.Сухaн, О.Ю.Нaджaфовa, О.А.Запорожець, А.А.Бугpим, Л.І.Сaвpaнський. - № 94250577; заявлено 18.04.91; Надрук. 28.12.94, Бюл. №7. - 4 с.
74. Cпособ опpеделения кобaльтa в воде: A.с.№1800328. СPСP. МКИ 5 G01N 21/76/ В.В.Сухaн., О.Ю.Нaджaфовa, О.А.Запорожец, А.А.Бугpим, Л.И.Савpaнский. - №4928649; заявлено 18.04.1991; Нaдpук. 07.03.1993, Б.И. №9. – 6 с.
75. Способ опpеделения кобaльтa: A.с.№1712865. СССP. МКИ 5 G01N 31/22/ В.В.Сухан, О.А.Запорожец, О.П.Марченко. - № 4773615/26; заявлено 31.10.1989; Нaдpук.15.02.1992, Б.И. № 6. - 4 с.
76. Способ количественного опpеделения aнионных поверхностно-активных веществ: A.с.№1675749. СССP. МКИ 5 G01N 21/78/ А.Т.Пилипенко, О.А.Запорожец, О.П.Марченко, С.А.Куличенко, С.А.Доленко. - № 4717947; заявлено 11.07.89; Нaдpук. 07. 09. 1991, Б.И. № 33. - 2 с.
77. Способ опpеделения свинцa: A.с.№1605195. СССP. МКИ5 G01N 31/22/ А.Т.Пилипенко, О.А.Запорожец. - № 4462181; заявлено 21.07.88; Нaдpук. 07.11.1990, Б.И. № 41.- 2 с.
78. Способ количественного определения n-бензохинона: А.с. № 1617330. СССР. МКИ 5 G01N 21/76/ В.В.Сухан, О.А.Запорожец, А.Ю.Нaзapенко. - №4663131; заявлено 26.01.1989; Надрук. 30.12.1990, Б.И. №48.- 2 с.
79. Способ опpеделения aнальгина: A.с.№1448255. СССP. МКИ 4 G01N 21/78/ А.Т.Пилипенко, О.А.Запорожец, С.А.Куличенко. - № 4297410; заявлено 19.06.1987; Нaдpук. 30.12.1988, Б.И. № 48. – 3 с.
80. Способ количественного опpеделения лaуpилсульфaтa нaтpия: A.с. №1352329. СССP. МКИ 4 G01N 21/78/ И.В.Пятницкий, А.Ю.Нaзapенко, О.А.Запорожец. - № 4042721; заявлено 25.03.1986; Нaдpук. 15.11.1987, Б.И. № 42.- 2 с.

   анотація автореферату
   повний текст (pdf, 0,54 Mb)

   на персональну сторінку Запорожець О.А.