Качан Ігор Анатолійович
Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот - нові аналітичні форми для визначення Р, Si, Sb, окисників та відновників

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02. – аналітична хімія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008

Керівник, опоненти, провідна установа

Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Запорожець Ольга Антонівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри аналітичної хімії

Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Линник Петро Микитович, Інститут гідробіології НАН України, завідувач відділом гідрохімії

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Мілюкін Михайло Васильович, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України, старший науковий співробітник відділу фізико-хімічних методів дослідження

Актуальність теми

Незважаючи на бурхливий розвиток новітніх інструментальних методів аналізу, гетерополікислоти (ГПК) дотепер залишаються основною аналітичною формою при визначенні гетероатомів, зокрема, фосфору, силіцію та арсену, а також широко застосовуються як індикаторні речовини при визначенні ряду окисників і відновників органічної та неорганічної природи. Основним недоліком спектрофотометричних методик, що базуються на реакціях утворення та відновлення ГПК у розчині, є незадовільна відтворюваність результатів аналізу, яка зумовлена лабільністю ізомерних форм ГПК та псевдоколоїдним станом їх відновлених форм у водних розчинах. Проявом цього є суттєвий вплив температури і порядку змішування компонентів на величину аналітичного відгуку та його незадовільна стабільність у часі. Ліпшими з точки зору чутливості є комбіновані методики, що включають попереднє екстракційне концентрування аналіту у формі ГПК або їхніх іонних асоціатів (ІА) з гетероциклічними та аліфатичними четвертинними амонієвими солями (ЧАС).
Втім, останнім часом методики рідинної екстракції через багатостадійність, трудомісткість та еконебезпечність поступово витісняються екологічно безпечнішими та ефективнішими (коефіцієнти розподілу сягають n?105 мл/г) методиками твердофазної екстракції. Для цієї мети застосовують різноманітні сорбенти, зокрема пінополіуретани, похідні целюлози, оксид силіцію, ксерогелі силіцієвої кислоти та активоване вугілля. Кремнеземи (КЗ) вигідно вирізняються серед зазначених сорбентів цілим рядом властивостей, зокрема, механічною та хімічною стійкістю, високою швидкістю встановлення гетерогенної рівноваги і швидкою седиментацією, а також гідрофільністю та наявністю на поверхні активних груп, які, в ряді випадків, стабілізують іммобілізований реагент, поліпшуючи його хіміко-аналітичні властивості. Така їх властивість, як відсутність поглинання електромагнітного випромінювання у видимій ділянці спектру, сприяє успішному використанню КЗ для розробки твердофазних аналітичних реагентів (ТР) для твердофазно-спектрофотометричного (ТСФ), а також тест-визначення аналіту безпосередньо на місці пробовідбору.
Відомо, що ГПК навіть у сильнокислому середовищі існують у формі аніонів. Немодифіковані КЗ за цих умов мають катіонообмінні властивості, що обмежує їх застосовування для концентрування ГПК. Водночас КЗ, модифіковані високомолекулярними аліфатичними ЧАС, є ефективними аніонообмінниками неорганічної природи. Втім, відомостей щодо застосування таких органо-кремнеземних сорбентів для концентрування ГПК в літературі не знайдено. Очевидно, поєднання унікальних хіміко-аналітичних властивостей ГПК з високою сорбційною здатністю органо-кремнеземних аніонітів, а також використання багатоваріантності процедури гетерогенного аналізу має бути перспективним при розробці комбінованих і тест-методик визначення гетероатомів ГПК, а також окисників та відновників.
Таким чином, актуальність роботи обумовлена нагальною потребою розробки комбінованих спектроскопічних і тест-методик визначення фосфору, силіцію, стибію, аскорбінової кислоти, гідразину, катехоламінів та йодату, насамперед, в тих об'єктах (природних та біологічних, харчових продуктах та лікарських препаратах), для аналізу яких визначальною є високі чутливість, вибірковість та експресність у поєднанні з доступністю, простотою та економічністю.

Мета і задачі дослідження:

Метою роботи є розробка нових аналітичних форм і ТР на основі адсорбційно закріплених на високодисперсних силікагелях ЧАС різної природи та ГПК у формі ІА і створення на їхній основі твердофазно-спектрофотометричних і тест-методик визначення фосфору, силіцію, стибію, аскорбінової кислоти, гідразину, катехоламінів та йодату у природних об'єктах, продуктах харчування, біологічних рідинах та фармацевтичних препаратах.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні задачі:
- вивчити сорбцію ЧАС різної природи високодисперсними КЗ та обґрунтувати вибір органо-кремнеземної матриці для іммобілізації ГПК;
- дослідити природу взаємодії на межі розділу фаз "водний розчин ГПК - іммобілізовані на КЗ ЧАС" та з'ясувати її вплив на хіміко-аналітичні характеристики ТР;
- оптимізувати умови сорбційного концентрування та ТСФ і тест-визначення фосфору, стибію та силіцію у формі ГПК;
- оптимізувати умови гомо- та гетерофазної взаємодії гідразину, аскорбінової кислоти, катехоламінів (адреналіну і дофаміну) та йодату з ГПК та розробити на цій основі методики ТСФ та тест-визначення зазначених аналітів;
- здійснити апробацію розроблених методик при аналізі природних об'єктів, продуктів харчування, фармацевтичних препаратів та біологічних рідин

Наукова новизна

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв'язанні актуальної проблеми створення ТР на основі КЗ, модифікованих ЧАС та їхніми ІА з ГПК, придатних для чутливого та експресного визначення біогенних елементів, токсикантів, окисників та відновників органічної і неорганічної природи.
Розроблено умови адсорбційного закріплення тетерадециламоній нітрату, тринонілоктаде-циламоній йодиду, люцигеніну та сафраніну Т на КЗ різних типів та методики іммобілізації на органо-кремнеземних сорбентах молібдофосфорної, молібдостибієвофосфорної, молібдовольфрамофосфорної та молібдосиліцієвої ГПК. Спектроскопічними методами з'ясовано природу взаємодії на межі розділу фаз "розчин ГПК - модифікований ЧАС сорбент". Встановлено, що міцне закріплення ГПК на поверхні органо-кремнеземної матриці досягається не лише за рахунок електростатичної взаємодії з ЧАС, а і завдяки взаємодії активних груп поверхні кремнезему з ГПК. Доведено, що мезопористі КЗ є ліпшими матрицями, порівняно з широкопористими та непоруватими, для іммобілізації індикаторної речовини, а за здатністю вилучати ГПК з розбавлених водних розчинів іммобілізовані аліфатичні ЧАС переважають гетероциклічні. Через меншу розчинність та більшу швидкість утворення відновленої форми у водному розчині ліпшою аналітичною формою для визначення фосфору є різнолігандна молібдостибієвофосфорна ГПК.
Розроблено гетерофазні редокс-реагенти на основі іммобілізованих іонних асоціатів ЧАС аліфатичної та гетероциклічної природи з ГПК. Для відновників, які взаємодіють з ГПК у кислому середовищі (аскорбінова кислота), запропоновано індикаторні системи на основі взаємодії на межі розділу фаз "іммобілізована ЧАС - розчин відновленої ГПК" та "іммобілізований ІА гетероциклічної ЧАС з ГПК - розчин відновника". Встановлено, що при ТСФ визначенні відновників, які взаємодіють з ГПК у лужному середовищі (адреналін, дофамін, гідразин), а також окисників (йодат), більш ефективною є індикаторна система "іммобілізований ІА аліфатичної ЧАС з ГПК - розчин аналіту". Для тест-оцінки вмісту суми катехоламінів в сечі розроблено ТР на основі іммобілізованого ІА тетрадециламонію з молібдовольфрамофосфорною ГПК.

Вперше здійснено іммобілізацію ББТ на поверхню гідроксильованого силікагелю адсорбцією з хлороформно-гексанового розчину. Досліджено параметри сорбції ББТ залежно від типу кремнеземної матриці та розчинника. Показано, що кращими з точки зору типу кремнеземної матриці є ТР на основі мезопористих кремнеземів. Встановлено оптимальні умови сорбційного вилучення ВМ та визначені умовні константи стійкості комплексів ВМ з іммобілізованим ББТ. Отриманий ряд стійкості узгоджується з відповідними рядами для інших іммобілізованих гетарілазореагентів, зокрема тіазолілазонафтолу (ТАН) та його похідних. Доведено перспективність застосування розроблених ТР для СЕТААС визначення Cu(II), Cd(II), Co(II), Ni(II) та ССФ і ВТ визначення Cd(II).

Практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів. На основі іммобілізованих на КЗ аліфатичних ЧАС розроблено методики ТСФ й тест-визначення фосфору та силіцію, які переважають відомі аналоги за чутливістю або вибірковістю, експресністю й відтворюваністю результатів і придатні для визначення, зокрема, їх співіснуючих форм у природних водах. Показано принципову можливість сорбційно-спектрофотометричного визначення стибію (ІІІ) у формі "змішаної" молібдостибієвофосфорної ГПК. Запропоновано методику ТСФ і тест-визначення гідразину в ґрунтах безпосередньо на місці відбору проби. Розроблені методики ТСФ і тест-визначення аскорбінової кислоти та йодату у фруктових соках та кухонній солі відповідно, які, на відміну від кращих аналогів з літератури, не потребують складної пробопідготовки і прості у виконанні. На основі іммобілізованого на КЗ іонного асоціату молібдовольфрамофосфорної ГПК з аліфатичною ЧАС запропоновано методику визначення та напівкількісної тест-оцінки вмісту суми катехоламінів в сечі, що не має аналогів у світовій літературі.
Новизна отриманих результатів підтверджується двома патентами України на корисну модель. Окремі матеріали дисертаційної роботи, а саме: методики сорбційно-спектроскопічного визначення фосфору в природній воді, твердофазно-спектрофотометричного визначення фосфору в природних об'єктах та харчових продуктах, візуального тест-визначення силіцію в природній воді, сорбційно-спектроскопічного визначення силіцію в природній воді впроваджено до спецпрактикумів "Методи молекулярної спектроскопії" та "Фотометричний та люмінесцентний аналіз об'єків довкілля" для студентів IV курсу кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Особистий внесок здобувача:

Постановка задачі досліджень здійснювалась науковим керівником за участю дисертанта. Аналіз даних літератури і експериментальні дослідження проводились автором самостійно. Обговорення та тлумачення результатів досліджень відбувалося за активною участю дисертанта. Узагальнення результатів та формулювання висновків проводилось спільно з науковим керівником. Обробка результатів спектроскопічних досліджень методом кольорометрії при розробці тест-шкал здійснювалась за участю к.х.н., доц. Зінько (Іванько) Л.С. Експериментальні дослідження проводились також за участю студентів Євлаш Ю.П., Левченка С.І., Коваль О.О., Єгорова О.А., Рощіної М.О., Шемета А.В.

Апробація результатів дисертації

Основні результати роботи доповідались і обговорювались на Четвертій Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, 21-22 травня 2003 р.), Сімдесят першій Науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (Київ, 18-19 квітня 2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції "Екотрофологія. Сучасні проблеми" (Біла Церква, 30 травня - 1 червня 2005 р.), Третій спільній науковій конференцій з хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та університету Поля Сабат'є, м. Тулуза (Київ, 18-22 травня 2005 р.), Міжнародній конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження А.К. Бабка "Аналітична хімія та хімічний аналіз" (Київ, 12-19 вересня 2005р.), Сімдесят другій Науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (Київ, 17-18 квітня 2006 р.), Сьомій Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, 18-19 травня 2006 р.), Сімдесят третій Науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (Київ, 23-24 квітня 2007 р.), Восьмій Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ, 21-23 травня 2007 р.), Четвертій спільній науковій конференцій з хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та університету Поля Сабат'є, м. Тулуза (Тулуза, 6-8 червня 2007 р.), Одинадцятому Міжнародному семінарі по сполукам включення ISIC-11 (Київ, 10-15 червня 2007р.), Сесії Наукової ради НАН України з проблеми "Аналітична хімія" (Харків, 14-17 травня 2007 р.).

Публікації

За темою дисертації опубліковано 26 наукових робіт, серед яких 5 статей у фахових журналах, 2 патенти України та 19 тез доповідей.

Структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота викладена на 160 сторінках машинописного тексту, включає 13 таблиць, 46 рисунків; складається із вступу, п'яти розділів, висновків, списку цитованої літератури та додатку.

ВИСНОВКИ

1. Показано можливість адсорбційного вилучення та концентрування окиснених та відновлених форм молібденових одно- та різнолігандних ГПК силікагелями, модифікованими ЧАС аліфатичної та гетероциклічної природи. Спектроскопічними методами встановлено, що міцне закріплення ГПК на модифікованій поверхні обумовлене не лише іон-асоціативним механізмом вилучення, а й взаємодією гетерополіаніону з активними групами немодифікованої поверхні кремнезему.
2. Встановлено, що для іммобілізації ГПК ліпшими, порівняно з широкопористими та непоруватими кремнеземами, є мезопористі силікагелі. За здатністю вилучати ГПК з розбавлених водних розчинів іммобілізовані водорозчинні гетероциклічні ЧАС поступаються аліфатичним. Іммобілізація ГПК на кремнеземній матриці супроводжується стабілізацією реагенту, що сприяє поліпшенню метрологічних характеристик твердофазних реагентів на їхній основі.
3. Доведено, що ліпшою аналітичною формою для комбінованого спектроскопічного і тест-визначення фосфору та стибію є відновлена різнолігандна молібдостибієвофосфорна ГПК. Для ТСФ і тест-визначення силіцію оптимальною аналітичною формою з точки зору стійкості, простоти отримання у розчині та сорбційної здатності виявилась відновлена молібдосиліцієва ГПК. Світлопоглинання концентратів у тонкому шарі зростає пропорційно вмісту фосфору, стибію та силіцію в розчині, що покладено в основу сорбційно-спектроскопічного визначення аналітів. Застосування розроблених ТСФ методик призводить до підвищення чутливості та поліпшення відтворюваності результатів аналізу, що досягається завдяки трьом чинникам: стабілізації ГПК на поверхні КЗ у формі ІА з аліфатичною ЧАС, концентруванню продуктів реакції у фазі сорбенту та вимірюванню аналітичного сигналу безпосередньо у фазі концентрату.
4. Встановлено, що ГПК, адсорбційно закріплені на силікагелі у формі іонних асоціатів, не втрачають здатності до окисно-відновної взаємодії і є ефективними аналітичними формами для визначення окисників та відновників. Показано, що для відновників, які взаємодіють з ГПК у кислому середовищі, індикаторна реакція може бути реалізована двома способами. Перший передбачає відновлення ГПК у розчині з наступним вилученням і концентруванням продукту ЧАС-СГ. Другий ґрунтується на гетерофазній взаємодії аналіту з ГПК, іммобілізованою на КЗ у формі ІА. Для визначення відновників, що взаємодіють з ГПК у лужному середовищі, а також окисників, ефективнішою є гетерофазна індикаторна система з використанням як ТР іммобілізованого ІА окисненої чи відновленої ГПК відповідно. Важливою перевагою такого підходу є більша вибірковість реакції та можливість проведення аналізу поза межами лабораторії завдяки застосуванню готової аналітичної форми ГПК.
5. Розроблені методики сорбційно-спектрофотометричного й тест-визначення фосфору (МВ=1.7 мкг/л) та силіцію (МВ=5.3 мкг/л) переважають відомі аналоги за чутливістю, вибірковістю та відтворюваністю і придатні для визначення співіснуючих форм елементів в природних водах. Методики твердофазно-спектрофотометричного і тест-визначення аскорбінової кислоти (МВ=1 мкмоль/л) та йодату (МВ=8 мкмоль/л) у продуктах харчування характеризуються експресністю і простою виконання. Методика тест-визначення гідразину (МВ=0.2 ммоль/л) характеризується низьким впливом з боку розчинних компонентів ґрунтів і придатна для застосування безпосередньо на місці пробовідбору. Тест-методика визначення суми катехоламінів у сечі (МВ=2.7 мкмоль/л) не має аналогів у світовій літературі. Методика може бути застосована в клінічному аналізі для проведення експрес-оцінки вмісту катехоламінів в біологічних рідинах.

РОБОТИ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Качан І.А. Твердофазний реагент на основі молібдофосфорної гетерополікислоти для сорбційно-спектроскопічного визначення аскорбінової кислоти // Вопросы химии и химической технологии. - 2005. - №1. - С.9-13.
2. Качан І.А., Іванько Л.С., Запорожець О.А. Визначення органічних відновників іммобілізованою на силікагелі фосфорномолібденовою гетерополікислотою // Магістеріум "Природничі науки". Вип.24. - Київ: видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – С. 51-53.
3. Качан И.А., Запорожец О.А., Зинько Л.С., Коваль А.А. Твердофазноспектрофотометрическое определение восстановителей в растворе по реакции образования "синей" гетерополикислоты // Методы и объекты химического анализа. - 2006. - Т.1, № 2. - С. 127-131.
4. Запорожец О.А., Зинько Л.С, Качан И.А. Твердофазно-спектрофотометрическое и тест-определение сосуществующих форм фосфора в воде // Журн. аналит. химии. – 2007. - Т.62, №12. - С.1271–1275 (full-text, pdf, 160 Kb)
5. Запорожець О.А., Качан І.А., Зінько Л.С., Євлаш Ю.П., Левченко С.І. Твердофазні аналітичні реагенти на основі іммобілізованих на кремнеземах гетерополікислот та їх іонних асоціатів // Вісник Харківського національного університету. Хімія. вип. 15(38). - 2007. - № 770 – С. 155–162.
6. Метод сорбційно-спектрофотометричного визначення аскорбінової кислоти: Пат. №19302. Україна. МПК8 G 01 N 21/31 A 61 K 31/375. О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, І.А. Качан. - № u 2006 06113; заявлено 02.06.2006; надр. 15.12.2006; Бюл. №12. - 8 с.
7. Спосіб тестового визначення аскорбінової кислоти у фруктових соках: Пат. №19303. Україна. МПК8 G 01 N 33/02 C 07 D 307/62. О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, І.А. Качан. - № u 2006 06114; заявлено 02.06.2006; надр. 15.12.2006; Бюл. №12. - 4 с.
8. Л.С. Іванько, І.А. Качан, О.А. Єгоров, О.А. Запорожець. Нова аналітична форма сафраніну Т // Тези доп. ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ. - 2003. - С.7-8.
9. І.А. Качан, О.А. Запорожець, Л.С. Іванько. Контроль вмісту аскорбінової кислоти у соках твердофазним реагентом на основі іммобілізованої гетерополікислоти // Тези доп. 71-ї Наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ. - 2005. - С. 80.
10. І.А. Качан, Л.С. Іванько, О.А. Запорожець. Використання іммобілізованої на кремнеземі молібдофосфорної гетерополікислоти для контролю вмісту вітаміну С у напоях // Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції "Екотрофологія. Сучасні проблеми". - Біла Церква. - 2005. - С. 205-206.
11. Kachan I.A, Ivanko L.S., Zaporozhets O.A. The interaction of immobilized on silica gel quarternary ammonium salts of different nature with molibdophosphoric heteropolyacid // The III joint scientific conference in chemistry Kyiv national Taras Shevchenko University and Paule Sabatier University (Toluese). - Kyiv (Ukraine). - 2005. - P. 88.
12. Zaporozhets O.A, Ivanko L.S, Kachan I.A., Egorov O.A, Roschina M.O. The solid-phase reagents for the determination of phosphorus and organic reductants // International conference "Analytical chemistry and chemical analysis" (Devoted to centenary of Anatoly Babko). - Kyiv. - 2005. - Р. 60.
13. І.А. Качан, А.В. Шемет. Контроль вмісту вітамінів у продуктах харчування. // Тези доп. 72-ї Наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ. - 2006. - С. 87.
14. О.А. Запорожець, Л.С. Іванько, І.А. Качан, О.А. Єгоров. Контроль рівня забруднення об'єктів довкілля фосфоровмісними добривами та отрутохімікатами // Тези доп. 72-ї Наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ - 2006. - С. 80-81.
15. Качан І.А. Іммобілізовані на кремнеземі гетерополікислоти - твердофазні реагенти для сорбційно-спектроскопічного й тест-визначення P, Si, Sb та органічних відновників // Тези доп. VII Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ. - 2006. - С. 242.
16. Качан І.А., Коваль О.О., Іванько Л.С., Запорожець О.А. Твердофазний реагент на основі молібдофосфорної гетерополікислоти для визначення гідразину та його похідних // Тези доп. VII Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ. - 2006. - С. 243.
17. Качан І.А., Левченко С.І., Іванько Л.С., Запорожець О.А. Сорбційно-спектроскопічне визначення адреналіну іммобілізованою на кремнеземі молібдовольфрамофосфорною гетерополікислотою // Тези доп. VII Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ. - 2006. - С. 246.
18. Качан І.А., Євлаш Ю.П., Іванько Л.С., Запорожець О.А. Сорбційне концентрування силіцію у формі молібдосиліцієвої ГПК на функціоналізованому ЧАС кремнеземі // Тези доп. VII Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ. - 2006. - С. 237.
19. С.І. Левченко, І.А. Качан, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець. Твердофазний реагент для сорбційно-спектрофотометричного визначення катехоламінів в фармпрепаратах та біологічних рідинах // Тези доп. 73-ї Наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ. - 2007. - С. 112.
20. І.А. Качан, Ю.П. Євлаш, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець. Новий твердофазний реагент на основі модифікованого кремнезему для визначення силіцію у природних водах // Тези доп. 73-ї Наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ - 2007. - С. 112.
21. Євлаш Ю.П., Качан І.А., Зінько Л.С., Запорожець О.А. Твердофазно-спектрофотометричне й тест-визначення силіцію у природних водах // Тези доп. VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ. - 2007. - С. 159.
22. Левченко С.І., Качан І.А., Зінько Л.С., Запорожець О.А. Тест-системи для контролю вмісту катехоламінів на основі реактиву Фоліна // Тези доп. VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ. - 2007. - С. 166.
23. Качан І.А., Зінько Л.С., Запорожець О.А., Левченко С.І., Євлаш Ю.П. Твердофазні аналі-тичні реагенти на основі іммобілізованих на кремнеземах гетерополікислот та їх іонних асоціатів // Тези доп. Сесії наукової ради НАНУ з проблеми "Аналітична хімія". - Харків. - 2007. - С. 27.
24. O.A. Zaporozhets, I.A. Kachan, L.S. Zinko, J.P. Evlash, S.I. Levchenko. Indicator systems for optical Sensors for determination of P, Si, Sb and bioactive substances // XI-th International seminar on Inclusion compounds ISIC-11. Kiev (Ukraine). - 2007. - Р. 171.
25. O.A.Zaporozhets, I.A.Kachan, L.S.Zinko, J.G.Evlash. Sorption-spectrophotometric and visual-test determination of silicate in natural waters // The IV joint scientific conference in chemistry Kyiv national Taras Shevchenko University and Paule Sabatier University (Toluese). - Toluese (France). - 2007. - P. 14.
26. O.A. Zaporozhets, I.A. Kachan, L.S. Zinko, S.I. Levchenko. Solid-phase spectrophotometric and visual-test determination of catecholamines in urine // The IV joint scientific conference in chemistry Kyiv national Taras Shevchenko University and Paule Sabatier University (Toluese). - Toluese (France). - 2007. - P. 1

   анотація автореферату
   повний текст (pdf, 0,8 Мб)

   на персональну сторінку Качана І.А.